Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Екологічні основи природокористування

Реферат Екологічні основи природокористування

I.Енергетика


Розвитоклюдськоїцивілізаціїбазуєтьсянаенергетиці.Відстанупаливно-енергетичногокомплексузалежатьтемпинауково-технічногопрогресуівиробництва, аотже,життєвийрівеньлюдей.Темпизростаннявиробництваенергіїу світісьогоднієвищимизатемпиприросту населення, щозумовлюєтьсяіндустріалізацією,збільшенняменергозатратнаодиницюпродукціївсільськомугосподарстві, вгірничоруднійпромисловостіі т. буд.

Джерелаенергії, котрівикористовуєлюдство,поділяютьсянавідновлювані-енергіяСонця,вітру,морськихприпливів,гідроенергіярічок,внутрішньоготепла землі - іневідновлювані-викопнемінеральнепаливотаядернаенергія.Першінепорушуютьтеплового балансу землі,оскількипод годину їхньоговикористаннявідбуваєтьсялишеперетворенняоднихвидівенергіїнаінші(скажімо,енергіяСонцяперетворюєтьсяспочаткунаелектроенергіюі лишепотімпереходити у тепло).Затевикористанняіншихспричинюєдодатковенагріванняатмосфериігідросфери. Ценебезпечно,боможепризвестидозмінирівняводи уСвітовомуокеані, що,своєючергою,змінитьспіввідношенняплощісушіі водногодзеркала,вплиненакліматземлі, натваринниййрослиннийсвітло.

Отже,єтепловамежа, якоїлюдствонеповиннепереступати,інакшецевикличе дляньогокатастрофічнінаслідки. Зарозрахункамивчених,небезпечноїмежіякщодосягнутовразівикористанняневідновлюванихджереленергіївкількості, Якаперевищить0,1 %потужностіпотокусонячноїенергії, щонадходитьна Землю,тобтоболее як 100 млрд. кВт.Сьогоднінабазіневідновлюванихджерелвиробляєтьсяенергіїудесятероразівменше за граничнодопустимукількість.Якщотемпизбільшеннявиробництваенергіїзалишатьсятакими самими, тотепловоїмежіякщодосягнутоприблизновсерединіXXI ст. Алюдствощеінарощуєтемпи, йнині70 %усієїенергіївоно таотримуєзарахунокспалюваннявугілля,нафтиі газу плюс 7 % - зарахунокроботиатомнихелектростанцій.

Уенергетичнихрозрахункахзастосовуєтьсяспеціальнаодиниця-виробленамасапалива(умовною): 1 тумовногопаливаеквівалентна1 ткам'яноговугілля, чи2,5тбуроговугілля, чи 0,7 тнафти, чи 770-850 м3 природного газу (залежновід його складу івідповіднодотеплотизгоряння). Теплотазгоряння1 кгумовногопаливадорівнює29,3ГДж.

УмасштабнихпрогнознихрозрахункахвикористовуєтьсятакожумовнаодиницяQ, щодорівнює36 млрд. тумовногопалива.

Заданимигеологів,світовірозвіданізапасивугіллястановлять17,7Qнафти-3Q, газу -2Q, урану -3,7Q.

Якщомінеральнепаливоі даліспалюватиметьсясьогоднішнімитемпами, то "зарозрахунками, усі йогозапасибудутьвичерпанічерез 130 років.

Необхіднонаголосити, щоспалюваннямінеральноїсировини-вкрайнераціональнийспосібвикористанняприроднихресурсів.

Нафта,наприклад, -дужеціннасировинадляхімічноюсинтезу (сьогодніізнеїотримуютьбезлічпотрібнихматеріалів-синтетичнітканиниі каучук,пластмаси,добрива,фарбиітисячіінших).ЩевидатнийросійськийхімікД. І.Менделєєвізобуренняммовивши: „Нафта - непаливо,топитиможна іасигнаціями!

Крімвуглеводневогопаливаі урану, вприродієщеодненевідновлюванеджерелоенергії. Цедейтерій, чиважкийводень, -потенційнепаливодлятермоядернихелектростанціймайбутнього.Запасийого уСвітовомуокеаніоцінюютьсяв1900Q.

Запасиенергіївідновлюванихджерелстановлять:вітру-0,4Q,морськихприпливівйхвиль-0,2-0,3Q,внутрішньоготепла землі -0,2Q,сонячноговипромінювання-2000Q.

Паливнапроблема - одна ізнайзлободеннішихдлянезалежноїУкраїни. Заданимивчених, наша державазабезпеченавласнимвугіллямна 95 %,нафтою- на 8 % йприроднимгазом - на 22 %.

?ВпливнадовкілляТЕС.Виробництвоелектроенергіїна ТЕСсупроводжуєтьсявиділеннямвеликоїкількостітеплоти, томутакістанції, як правило,будуютьсяпоблизуміст йпромисловихцентрівдлявикористання(утилізації)цієїтеплоти.Зважаючинаобмеженістьсвітовихзапасівмінеральногопалива,вченіі технологипродовжуютьпрацюватинадполіпшеннямпараметрівенергоблоків,підвищеннямїхніхкоефіцієнтівкорисноїдії (ККД), щозабезпечуєощадливішевитрачанняпалива. Так,істотнуекономіюпаливадаєзбільшенняодиничноїпотужностіенергоблоків.Сьогодніна ТЕСустановлюютьсяенергоблокипотужністю1000-1200 МВт.Сучаснатехнологіядаєзмогупідвищитицюпотужністьдо 3000 МВт, щозаощадитькількапроцентівпалива. Подалізростанняпотужностіблоків(до 5000 МВт)можливевразізапровадженнятакзванихкріогеннихгенераторів, котріохолоджуютьсязрідженимгелієм.

ЗнизитипитомувитратупаливавдаєтьсятакожпідвищеннямККДгенераторівТЕС.НинімаксимальнезначенняККДстановитьблизько40 %, але й впринципійого можназбільшитидо 60 % зарахунокупровадженняперспективнихмагнітогідродинамічних(МГД)генераторів,досліднізразкиякісьогоднівипробовуютьсяврядікраїн.

Спалюваннямінеральногопаливасупроводжуєтьсясильнимизабрудненнямидовкілля.Розглянемоголовнііз них.

?Забрудненняатмосферигазовимиіпиловимивикидами.Підгодинуспалюваннявуглеводневогопаливав топках ТЕС, а й удвигунахвнутрішньогозгорян...


Страница 1 из 21 | Следующая страница

Реклама
Реклама