Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Ділова англійська мова (письмовий аспект) для Військовослужбовців

Реферат Ділова англійська мова (письмовий аспект) для Військовослужбовців

Міністерствооборони України

АкадеміяСухопутнихвійськ

іменігетьмани Петра Сагайдачного


Ю.М. Пащук
MilitaryEnglishWriting

Діловаанглійськамова (письмовийаспект) длявійськовослужбовців

навчально-методичнийпосібникЛьвів - 2011

УДК802.0:800.855]:355.23(075.8)

ББК81.2Англя73

П 22Рекомендовано додрукувченоюрадою

АкадеміїСухопутнихвійськ

(протокол №_ від ____2011р.)

Рецензенти:

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

ПащукЮ.М.

П22MilitaryEnglishWriting.Діловаанглійськамова (письмовийаспект) длявійськовослужбовців(навчально-методичнийпосібник). - Львів:АСВ, 2011. - 176 з.

PashchukYurii

MilitaryEnglishWriting.Textbook. -Lviv:ArmyAcademy, 2011. - 176pages.

Матеріалданогопосібникарозрахованийнакурсантіввищихвійськовихнавчальнихзакладів,слухачівкурсівіноземнихмовтакурсівізпідготовкиофіцерівбагатонаціональнихштабів, атакожтихийвійськовослужбовців, котріпрагнутьопануватиосновиділовоїанглійськоїмови(письмовийаспект),навчитисяграмотноукладатиякслужбові, то йприватнідокументи,використовуючитиповізразкиділовихпаперівзгідно із їхньогокласифікацієютаструктурою,ефективнопідготуватисядотестуванняіз листи завимогамистандартизованихмовленнєвихрівнівСМР1 таСМР2 стандарту НАТО „СТАНАГ6001.

ThistextbookisdesignedforUkrainianmilitarypersonnelwholearnformalandinformalEnglishwritingandpreparefortheSTANAGlevels1 and 2writingtest.ItcanbeusefulforUkrainianservicementoworkmoreeffectivelyin allrangemultinationaloperations,includingpeacekeepingandtrainingexercises.

©Ю.М. Пащук, 2011

©АкадеміяСухопутнихвійськіменігетьмани Петра Сагайдачного, 2011

Зміст


Вступ.

Розділ1.Класифікаціядокументівтавимогидо їхньогоукладання

1.1Видидокументів

Вимогидоукладаннядокументів

Розділ2.Документаціяособовогоскладу

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.1 Анкета

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.2Особовийлисток

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.3 Резюме

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

Розділ3.Листи

3.1Вітальнийлист (картка)

.1.1 Структуравітальногоаркуша

.1.2Вирази,характернідлявітальнихлистів

Вправидляаудиторноїтасамостійноїроботи

.2Лист-співчуття

.2.1 Структуралиста-співчуття

.2.2Вирази,характернідлялистів-співчуття

Вправидляаудиторноїтасамостійноїроботи

.3 запрошення

.3.1Офіційнезапрошення

.3.2Підтвердженняотриманняофіційногозапрошення

.3.3Неофіційнезапрошення

.3.4Підтвердженняотриманнянеофіційногозапрошення

Вправидляаудиторноїтасамостійноїроботи

.4Особистий(приватний) лист

.4.1 Структура приватного аркуша

.4.2Зразокприватного аркуша

.4.3 Правилаукладанняприватного аркуша

.4.4Вирази,характернідля приватного аркуша.

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота.

.5Офіційний(службовий) лист

.5.1 Структураофіційногоаркуша

.5.2Зразокофіційногоаркуша

3.5.3 Правилаукладанняофіційногоаркуша

3.5.4Вирази,характернідляофіційногоаркуша

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

Розділ4.Формалізованідокументибагатонаціональнихштабів(миротворчихмісій)

.1Загальніправиланаписанняформалізованихдокументівбагатонаціональнихштабів

.2Категоріїформалізованихдокументівбагатонаціональнихштабів

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.3Накази

.3.1 Структура оперативного наказу.

.3.2 Правилаукладаннянаказів

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.4Меморандуми

.4.1 Структура формального меморандуму

.4.2Зразокмеморандуму

.4.3 Правилаукладаннямеморандумів

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.5Донесеннятарапорти

.5.1Шаблонитиповихдонесень(рапортів)

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

.6 Заявки

.6.1Шаблонизаявок

Вправидляаудиторноїтасамостійноїробота

Додатки

Додаток1.Тестуванняізписьмовогомовлення

Додаток2.Зразкитестовихзавданьіз листи

Додаток3.Відповідідовправ

Додаток4.Англійсько-українськийсловник<...


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реклама
Реклама