Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Система міжнародного права: Поняття, проблеми становлення та закономірності розвітку

Реферат Система міжнародного права: Поняття, проблеми становлення та закономірності розвітку

КИЇВСЬКИЙМІЖНАРОДНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраміжнародногоправа йпорівняльногоправознавства
КУРСОВАРОБОТА

НА ТЕМУ

СИСТЕМАМІЖНАРОДНОГОПРАВА:ПОНЯТТЯ,ПРОБЛЕМИСТАНОВЛЕННЯТАЗАКОНОМІРНОСТІРОЗВИТКУ


Студента III курсу 2групи

Інститутуміжнароднихвідносин

Спеціальностіміжнароднеправо

Тихомирова ДмитраМиколайовича

Науковийкерівник:

ВикладачЛуцакМ.М

Київ-2008

ЗМІСТ


Вступ3

РозділІ. Системаміжнародногоправа:поняттятастановлення5

1.1Поняттятазначеннясистемиміжнародногоправа5

1.2Проблемистановленнятазакономірностірозвиткусистемиміжнародногоправа8

1.3Міжнароднеправо йвнутрідержавнеправо -двісистемиправа:спільнітавідмінніриси10

РозділІІ.Структурніелементисистемиміжнародногоправа20

2.1Проблемивизначенняпоняттятакласифікаціяджерелміжнародногоправа20

2.2Основніпринципивсистеміміжнародногоправа23

2.3Нормиміжнародногоправа:поняття, правова природа,класифікація28

Висновки30

Списоквикористаноїлітератури35


Вступ


Актуальністьтимидослідження.Розглядаючирозвитокміжнародногопублічногоправа на початку XXIстоліття,слідзазначити, що проблемавидаєтьсядостатньоскладноюйпотребуючоюсвогоаналізунелишечерезїїпізнавальнийінтерес.Підхіддоміжнародногоправа, як досистеми, порівняноновеявище.Міжнароднеправо немістилозагальнихцілеййпринципів, було бдиспозитивним,тобтодержави моглискасуватиусвоїхвзаємовідносинахдіюбудь-якоїміжнародно-правовоїнорми.Появапринципівміжнародногоправасприялаоб'єднанню,організації,створеннюієрархіїнормміжнародногоправа.Проте, наразіне варто говорити просталістьцієїсистема.Навпаки, вонаєдинамічною,постійнозмінюваною, що надостаннючергудетермінуєактуальністьдослідженнятематики.

Об'єктомдослідженнякурсовоїроботиєсистемарегулюванняміжнароднихвідносинзасобамиміжнародногоправа.

Предметом курсовоїроботиєтеоретико-концептуальніпідходидовисвітленняпроблемистановленнятарозвиткусистемиміжнародногоправа таїїелементів.

Основнапозначка курсовоїроботиполягаєдо того,щобнаосновіаналізускладовихсистемиміжнародногоправарозкритийого системніособливості.

Зоглядуна мітку роботиїїзавданнямиє:

1)охарактеризуватипоняттята структурусистемиміжнародногоправа;

2)вивчитиспецифікузакономірностісучасногоетапурозвиткусистемиміжнародногоправа;

)висвітлитиособливостінорм,принципівтаджерелякскладовихсистемиміжнародногоправа.

Теоретичнепідґрунтядослідження. Прирозглядісистемиміжнародногоправа,використовувалисятеоретичніположенняівисновки,зробленівітчизнянимитазарубіжнимидослідниками.Середних можнаназватиросійськихвченихЮ.Я.Баскіна,К.Я.Бекяшева,І.І. Лукашука,Л.А.Моджоряна,О.І.Тіунова,Г.І.Тункіна,Д.І. Фельдмана таінших.З-поміжукраїнськихфахівцівміжнародногоправа наособливуувагузаслуговуютьроботи В. Г. Буткевич, В.А.Василенка, В.М. Денисова, О.С.Мацка,В.І.Муравйова, Л.Д.Тимченкатощо.

Методологічнуоснову роботи складаєсукупністьзагальновизнанихпринципівтаметодівнауковогопізнання. Дляодержаннянауковихрезультатівзастосовувалисязагальнонауковіпринципитапідходи, котрізабезпечилиєдністьаналізу,історизм, проєктивністьдослідженнятощо.Історико-правовий,історико-порівняльний,нормативний,діалектичний,системно-структурнийтаіншіметодибулизадіяніізметоюдосягненнярозуміннявиникненнятарозвиткусистемиміжнародногоправа, його окремих норм,принципівтаінститутів. З арсеналуспеціальнихметодіввикористовувавсяметоднауковоїабстракції,формально-логічнийтаін.

Зурахуваннямпроєкту, предмета, мети і заподіяння роботи, уїїструктурівиокремленовступ, дварозділи,висновкита списоквикористаноїлітератури.

РозділІ. Системаміжнародногоправа


.1Поняттятазначеннясистемиміжнародногоправа


Першніжприступатидоаналізусистемиміжнародногопр...


Страница 1 из 10 | Следующая страница

Реклама
Реклама