Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Розвиток Електронної комерції в Україні в умів глобалізації

Реферат Розвиток Електронної комерції в Україні в умів глобалізації

Міністерствоосвітий науки України

Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет

КафедраміжнародноїекономікиНауковаробота

на задану тему:

"Розвитокелектронноїкомерціїв Україні вумовахглобалізацію"
Київ2012

Сьогоднінайбільшрозвиненікраїни світузнаходятьсянаетапіпереходу доінформаційногосуспільства, встановленніякоговажливурольвідіграєінформатизація.Інформатизаціюекономікизабезпечуєпоширенняінформаційно-комунікаційнихтехнологій, котрі, заоцінкамиміжнароднихекономічнихорганізацій,єнайважливішимчинникомекономічногозростання.Використанняновітніхінформаційно-комунікаційнихтехнологійй, впершучергу,мережіІнтернет,набуваєвирішальноїролідляпідвищенняконкурентоздатностікраїни тарозширенняїїможливостейдоінтегруванняусвітовугосподарськусистему.

Інтенсивнаінформатизаціязмінюєструктурувсієїекономіки,глобалізаціяякоїстаєнайбільшпотужноютенденцієюїїрозвиткуйвідбуваєтьсявгалузяхякміжнароднаторгівля,міжнароднийрухфакторіввиробництва,міжнародніфінансовіопераціїтощо.Інформатизаціязумовилапоявуйрозвитоктакого сектораекономікиякелектроннаторгівля.

Термін"електроннаторгівля" та "міжнароднаелектроннакомерція" ізявилисяу 90-ті років, узвязкуізновоюможливістюздійсненняопераційкупівлі-продажу(зокрема.міжнародних) черезІнтернет. У 2000 р. у межах ОЕСР було бсформульовановизначенняелектронноїторгівліяксукупностіопераційпродаж йкупівліматеріальнихтоварівчипослуг, щоздійснюютьсячерез заговорили українською уязанумережукомпютерів.Головноюознакоюелектронноїопераціїбуввизначенареєстраціяелектроннимизасобамифактузамовленнятовару. У 2011 р. ОЕСР було буточненевизначенняелектронноїторгівліяксукупностібудь-якихкомерційнихоперацій,реалізованихнаосновівикористаннязасобівкомпютерноїтателекомунікаційноїтехніки[1]. Таким чином,основноюхарактерноюознакоюелектронноїторгівліможнавважативиникненняміжекономічнимиагентамивзаємин,повністючичастковопобудованихнаосновіелектроннихкомунікацій, із приводукупівлі-продажутоварівчипослуг.

Міжнароднаелектроннакомерціятлумачитьсяяксукупністьміжнароднихкомерційнихоперацій, щоздійснюютьсянаосновіелектроннихінформаційнихтехнологій, таких якІнтернетчиіншихкомпютернихтателекомунікаційнихмереж.Більшдеталізованевизначенняпоняттяелектроннакомерція, якурозкриваєїївнутрішнюсутність,-цетака формакомерції, коливибірйзамовленнятовару чипослугвиконуютьсячерезкомпютернімережі, а оплата - черезвикористанняелектроннихдокументівтаплатіжнихзасобів(картки,електроннічеки,електроннігроші) [2].ФактичноцесистемаІnternet-комерції(SІC).

Електроннакомерціяу світірозвиваєтьсяшвидкимитемпами.Безперечнимлідеромна цьомуринкуєСША,найбільшийринокелектронноїкомерціївЄвропіуНімеччини(~30% відзагальногоєвропейськогообсягу),Великобританії(~23%),Франції(~9%).

Основнимисферами поширенняелектронноїкомерціїє:

торгівлятоварами, маркетинг тасупровідпродажів;

передпродажнаробота,укладанняпопередніхдомовленостей;

фінансуванняйстрахування;

обслуговуванняйпідтримкапродукту;

спільнарозробкапродукту тарозподіленеспільневиробництво;

наданняпослуг;

адмініструваннябізнесу(дозволи,податки,митниця(й т.д.);

транспорт йлогістика;

автоматичнаторгівляелектроннимитоварами;

бухгалтерськийобліктаін.

Уінтернет-сегментіринкуосновнимиєпродуктипрограмногозабезпечення іпослуги. Європейськийринокінформаційнихтехнологійрозвиваєтьсяв напрямі збільшеннякількостіпослугдлярізнихсекторівекономіки: дляпромисловогосектора -електроннаторгівля"бізнес-бізнес", дляфінансовогосектора -Інтернет-банкінг, дляенергетики- он-лайнбілинг, для транспортного сектора -он-лайплануванняйкеруванняперевезеннями, дляторгівлі-Інтернет-магазини, дляосвіти-дистанційненавчання.

Спрощенамоделье-комерціїскладаєтьсяз:

власниківпластиковихкарток, котрі, як правило, черезІnternetмаютьдоступ довіртуальнихпостачальниківпослуг(магазинів,банків,туристичнихфірм);

віртуальнихпостачальниківпослуг(он-лайнмагазини, банки,туристичніфірми,страховікомпаніїтощо), котр...


Страница 1 из 8 | Следующая страница

Реклама
Реклама