Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Проектування просіювачів

Реферат Проектування просіювачів

Міністерствоосвітий науки України

Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситетНауковаробота

Подисципліні"Механічнеустаткування"

на задану тему:Проектуванняпросіювачів


Вступ


сучаснийетапрозвиткугромадськогохарчуванняхарактеризуєтьсяприскоренимпереходомпідприємствнаіндустріальнутехнологіювиробництвапродукції.ІндустріалізаціягромадськогохарчуванняприпускаєвпровадженняСучасноїтехнологіївиробництванаосновікоопераціїізгалузямихарчовоїпромисловості,утвореннявеликихзаготівельнихпідприємствповипускунапівфабрикатівйпродукціївисокогоступеняготовностійцентралізованогопостачаннянадоготівельніпідприємства.

Усе своючергупотребуєвдосконаленнятехнологічногообладнання,якевикористовуєтьсянапідприємстваххарчування.

Вдосконаленнятехнологічногообладнанняздійснюєтьсяпослідуючимосновнимпараметрами:підвищенняякості,надійностітадовготривалостімашин тамеханізмів,створеннявисокопродуктивнихапаратів,зручнихдлявикористаннявмеханізованихтаавтоматизованихпоточнихлініях,використаннястандартнихтауніфікованихвузлівтадеталей,зниженнямасимашин,зменшенняїхньогогабаритівтаін..

Подалітехнічнепереоснащенняпідприємствгалузіпотребуєпідвищеннятехнічноїграмотностійкваліфікаціїобслуговуючогоперсоналу.

Метоюкурсовогопроектуванняєнаданняможливостістудентовісамостійнотворчопроробитиконструктивнерішеннямашин ймеханізмів, котрівиконуютьмеханічнуобробкупродуктівнапідприємствахгромадськогохарчування,принципівйогомодернізації,оцінкитехнічних,експлуатаційнихтаекономічнихпоказників.Усірішення, щозастосовуютьсяупроектіповинніпривести до покращанняякості,підвищенняпродуктивностіроботи,надійностітадовговічності,технологічності,ремонтопридатності,економічності,технічноїестетикиізодночаснимзниженняміїметаломісткості.

Завданняпроектуванняполягаєусистематизаціїтазакріпленнізнаньстудентів, що їхніотриманопод годинувивченнятеоретичногоматеріалута впроцесілабораторнихйпрактичнихзайняти, увиробленнівміньсамостійновирішуватизапитанняпроектування,використовуватитеоретичнізнанняпод годинувирішуванняконкретнихпрактичнихзавдань,оцінюватиможливітехнічнітаконструктивнірішення,розвиватитехнічнудумку йтворчуініціативу.

Упроцесінаписаннякурсового проектустудентинабуваютьпрактичногодосвідуроботи ізтехнічноюлітературоютавиконанняінженернихрозрахунків,навичокнауково-дослідницькоїроботи щознадобитьсяпод годинувиконаннядипломного проекту.

Доцільністьтакогопроектуванняпояснюєтьсяможливістюнаблизитийого до уміввиробництва,покращитизабезпеченнястудентівспеціальноюдокументацією,технічноюлітературою,типовимипроектнимиматеріалами,упровадитипроект увиробництво.

Усучаснихумовахпідприємствамипромисловостітамашинобудуваннявипускаєтьсячималоновоготехнологічногообладнаннядляпідприємствхарчування.Цімеханізмитамашинивідрізняютьсявисокоюекономічністю,низькоюметалоємкістю,високоюпродуктивністюпоряд ізнизькоюпотужністюдвигуна.Саметакімашинивсучаснихумовахнадаютьможливістьефективнопрацювати,отримуючиприбуток.


Оглядлітератури


У наше годинупромисловістюкраїнСНРвипускаютьсяслідуючіпросіювачі:

ПросіювачВП-1,ПВ-0,55/380-1000(ПМШ-0,55/220-500-1) НВО "РОСС", м.Харків, Україна.

ПросіювачВП-1складаєтьсяізоснови, корпусу,завантажувальноготаприйомногобункерів.

Корпуспредставляєсобоюциліндр,виготовленийізтонкоїлистовоїсталі.Бункерирозділеніметалічноюсіткою,виготовленоюізнержавіючоїсталіхарчовихсортів.Завантажувальнийбункерзнімаєтьсяй ізєднанийізприйомнимзадопомогоюзажимів.

Длясхопленняйзборуметалічнихчастинокзпросіяногоборошнаприйомнийбункермаєнахиленедно, якузакінчуєтьсялоткомз ізємнимиферомагнітнимиуловлювачами.

Унижнійчастинікорпусурозташованоелектродвигун,якийчерезпасовупередачуобертаєвал-ексцентрик.Амплітудамеханічнихколиваньдосягає2 мм, щозабезпечуєякіснепросіюванняборошнайіїчастковуаерацію.

ПросіювавПВ-0,55/380-1000(ПМШ-0,55/220-500-1)складаєтьсяз раме із колесами, наякійвстановленастійка.

Стійкаскладаєтьсяізприйомногобункера, сурми тапросіюючоїголівки.

Поворотніколесадозволяютьпересуватипросіювачбезпосередньодомісцяпросіюванняборошна.Гальмоколісзабезпечуєфіксаціюпросіювачапод годину роботи.

Доприйомногобункеракріпитьсяформа,призначенадляперекиданнямішкаізборошном.

Вертикальнатруба ізєднуєбункер ізпросіюючою...


Страница 1 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама