Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Принципи трудового права України

Реферат Принципи трудового права УкраїниПринципитрудового права України
Поняттяосновнихпринципівтрудового права України

трудовийправодержавний

Підоснов ними принципами трудового праваслідрозумітивираженівправовихактахекономічнізакономірностіорганізаціїсуспільноговиробництвайрозподілувформіосновних,керівнихположеньосновнихзасідок правовогорегулюваннятрудовихвідносин, котрівідзначаютьзагальнуспрямованістьйнайбільшістотнірисийогозмісту.

Ціосновніправовіположенняконкретизуютьсявнормативнихактах,якимирегулюєтьсяпрацяробітниківйслужбовці.Вонимаютьрегулюючийхарактер,містятьпевнийнаказ,припис,регулюютьповедінку. Томупринципинеповиннівміщуватиелементи, що іншого наказу,припису, невизначаютьповедінку.

Принципитрудового права можнакласифікуватиза такимикритеріями:

).Узалежностівід цього у якігалузяхдіютьвідповідніпринципи:

основні(загальні);

міжгалузеві;

галузеві.

).Узалежностівід того ,якпринципизакріпленівправовійнормі:

безпосередньо;

побічно.

Безпосереднєзакріпленнямаємісцеу тихийвипадках, колиформулюваннянормизакріплюєпевнийправовийпринцип.Прикладомцогоможебути ст. 4 Закону України «Прозайнятістьнаселення», вякійдержавагарантуєпрацездатномунаселеннюупрацездатномувіцідобровільністьроботи,вибірчизмінупрофесіїта видудіяльності, що незабороненазаконом.Такіправовінормиможнаназватинормами-принципами, котрівідрізняютьсявідіншихнормширотоюйважливістюсформульованиху якихположень.Вонивизначаютьзмістіншихнорм,єїмправовоюосновою. Аліце-зовнішняознака, за межі незавждиможнавідшукатинорму-принцип.Визначальноюєвнутрішняознака-змістнорми,їїосновостворюючий,керівнийхарактер.

Друговігрупускладаютьпринципи, що прямо незакріпленівправовихнормах, але йможутьбутививеденііз них.Ціпринципимістятьсявзаконодавствіаби уприхованомувигляді.


Основніправа йсвободигромадян,закріпленівКонституціїУкраїни, щовизначаютьпринципиправовогорегулюваннятрудовихвідносин


Право напрацювизнаєтьсязакожноюлюдиною, щоозначаєможливістьзароблятисобіна життяпрацею, якої людина сама для собіобираєчи на якоїпогоджується. Державастворюєумовидлязайнятостіпрацездатногонаселення,рівніможливостідлягромадянувиборіпрофесіїй родутрудовоїдіяльності,здійснюєпрограмипрофесійно-технічногонавчанняйпідготовціперепрофілюванняпрацівниківвідповіднодо їхніінтересівй потребсуспільства.

Працявиннаналежнимчиномоплачуватисявідповіднокількостійякості.Прибутокможебутиодержанийй задопомогоюіншихвидівдіяльності, що незабороненізаконом. Цеможебутипідприємницькадіяльність чиоб'єднанняізіншимиособами длядосягненнясвоєїмети.

Оплата запрацюмаєбутисправедливоюйзабезпечуватигідніумовижиттяпрацівникуй його сім'ї.Винагородавизначаєтьсятрудовимдоговором,виходячиізтривалостіробочогогодини не понад установленої закономнорми40 часів натиждень,маєзабезпечуватипрожитковийрівеньй неможебутинижчоювстановленогоДержавоюмінімальногорозміру.

При цьомукожномугромадянинові, щомаєвиборчеправо,належитьрівнеправо доступу дозайняттядержавнихпо сад, атакожпосад органів місцевого йрегіональногосамеврядування.

Забороняєтьсявикористанняпримусовоїроботи, завиняткомроботи, щовизначенадляпевнихосібвирокомсуду чи приуведеннівідповіднодо законунадзвичайногочивоєнногостану.

Увипадкахнезайнятостіізнезалежнихвід особини причинїйгарантуєтьсядекларація проматеріальнезабезпечення увідповідностіз законом.

Усім,хтопрацює за найманням,гарантуютьсявстановленіза конеммінімальнатривалістьщодобовоговільногогодини, щотижневівихіднідні,святковідні,щорічнаоплачуванавідпустка,скороченийробочийдень дляпевнихпрофесіййробіт, длянеповнолітніх,осібізобмеженоюпрацездатністю, ажінок(одного ізбатьків), котрімаютьмалолітніхдітей.

Кожнийгромадянин,якийпрацює,маєдекларація проумовироботи, щовідповідаютьвимогамбезпеки тагігієнироботи й неєшкідливимидляздоров'я.Умовироботи,визначенічиннимзаконодавством,можутьдоповнюватиськолективнимиііндивідуальнимитрудовимидоговорами, щоукладаютьсяшляхомпереговорів.

Кожниймаєдекларація провідшкодуванняДержавоюматеріальноїйморальноїшкоди,спричиненоїйогоздоров'ючи майн)екологічнимиправопорушеннями, але вкомпенсацій!витрат,пов'язанихізусуненнямшкідливоговпливуцихправопорушень.Гарантуєтьсядоступністьйбезплатністьобов'язковоїосвіти.

Уразінастаннястарості,хвороби,повноїчичастковоївтратипрацездатності,інвалідності,нещасноговипадку,втратидавальника,безробіттяізнезалежнихвід громадянинаобставинв...


Страница 1 из 6 | Следующая страница

Реклама
Реклама