Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Іван Франко. Життя і творчість видатних діяча, письменника, вченого, перекладача

Реферат Іван Франко. Життя і творчість видатних діяча, письменника, вченого, перекладача

ІванФранко.Життяйтворчістьвидатногодіяча,письменника, вченого,перекладача


Хідуроку

I.Організаційниймомент

Привітаннястудентів,підготовкааудиторіїдозаняття,перевірканаявностіучнів.

II. Мотиваціянавчальноїдіяльності.

Ознайомленняучнівізтемоютаметоюуроку.

III.Сприйняттятазасвоєннянавчальногоматеріалу

Слововчителя.

ІванЯкович Франконародився27серпня1856 р. упідгірськомувеселкуНагуєвичіДрогобицькогоповітувродинісільськогоковаля.Батьковакузня -однезнайяскравішихдитячихвраженьмайбутньогописьменника.

Зрештою, до образубатьковоїкузніписьменникповертавсянеодноразово - й впоезії, й вновелістиці, і унаукових,етнографічнихстудіях. І. Франкодужерановтративбатька, але йвогоньйогокузнінадихавписьменникавсе життя, і стала однією зключовихобразівФранковоїтворчости, символом йогоненастанної,всепоглинаючоїдуховноїроботи. 1902 року воповіданні«Укузні(змоїхспоминів)»Якщобатьковакузня був длямайбутньогописьменникашколоюжиття, і роботи, тошколоюкрасиідуховності, якцеспоконвіківприйнятов Україні, стала мамина пісня.


Тямлюякнині:малимщехлопчиною

Умаминіпіснязаслухувавсья;

Піснітих сталикрасоюєдиною

Бідногомого, тяжкого життя.

«Мамо,голубко! - було бналягаю. -

ЩепроГаннусю,шумильцявінки!»

«Ні,синку,годі!Покільяспіваю,

Працячекаємоєїруки»


МатіІванаФранкаМаріяМиколаївнаіз родуКульчицьких, що був схожий зсусідньогоізНагуєвичамиселаЯсениця-Сільна, «щевчасидівуваннянавчиласябагатьохпісень відодносельцівйчужосільнихжінок», йлюбовдо народної творчости попри всі життяприщепиламаломуІвасеві.

Хлопецьвиявлявнеабиякукмітливістьйдопитливість,відзначавсябурхливоюуявоюйсхильністюдофантазування, особливо любити природу іпереймався«містикою»батьковоїкузні. Ушестилітньомувіці, в1862-гороку,вінприйшов до школи, але й надріднихНагуєвичах, аЯсениці-Сільній, демешкаву свого дядько поматеріПавлаКульчицького.

Вчивсявінусільськійшколі,спочаткувНагуєвичах, а й уЯсениціСільній, уГубичах, із 1864 по 1867р.-уДрогобицькійшколівасиліан, а й угімназії, якоїзакінчив1875 року.Йогобатько,ЯківІванович, помер, коли І.Франковібуло блишеблизькоодинадцятироків.Самепро смерть батька у 1871 р. Франко написавшисвійпершийвірш.Вітчимдобропоставивсядо свогопасинка. Давшийомузмогупродовжуватинавчання. Таневдовзімолодогогімназистапомерлащиронимлюбленаматір (1872 р.). ЗапідтримкивітчимаІванФранка у 1875 р.закінчуєДрогобицькугімназію.Вжеіздитячихроків «Кобзар» Т.Шевченкаставши йогоулюбленоюкнигою. УгімназіїФранкоглибокоцікавитьсяйзнайомитьсяізлітературоюпольською,німецькою,французькою, ізлатинськимикласиками.Восени1875 р.вступаєнафілософськийфакультетЛьвівськогоуніверситету.

Зрештою, і там наука абсолютно не був особливопильною,тождопитливийхлопецьмусивбагатоосягатисамотужки. Так,читативіннавчивсяза ці десятьднівіздопомогоюдядько.ШкільнийприятельІванаФранка МихайлоКобилецькийусвоїхспогадахтак процерозповідав: «Вуйкойого, ПавлоКульчицький, бувнапівграмотноюлюдиноюта іпоказувавЯсевіпо букваря «аз», «буки», «віди», «дієслово». Яприбігавчасто доЯсяй тихий «буків», «землів», «животів»трохипокуштував,бовіднашогодяковчителяАндрусевичамало микористали, бовіннемавгодини насвчитиізтоїзаподій, щобувавмайжещоденнонакомашнях,хрестинах,весіллях, якініколинепропускав, - а ми,школярі,звичайнопустували.Ясьорозумівдужескоро, писавши часто пальцем пошибкахйдопитувавсявуйка,чомутребадва «буки» й два «ази»,щобинаписати«баба» й т.д.».

Тім не менше, протягом двох рокта,проведенівясеницькійшколі,хлопецьнавчивсячитатиіписатиросійською,польськоютанімецькоюмовами, атакожарифметики і церковного співи.Умовидляселянських- «мужицьких» -дітейтут були далеко ще неідеальними. Удрогобицькійшколі, денавчаннявелосянімецькоюмовою,майбутнійписьменникупершезустрівсяізпрояваминаціональної ісоціальноїнесправедливості, котрідужегостропереживав.Вінчималонатерпівсявіддеякихучителів-нелюдів,надзвичайнопереконливіобразияківідтаквивівусвоїхвідомихоповіданнях«Sch


Реклама
Реклама