Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Економічна ефективність господарських ЗАХОДІВ в енергетіці

Реферат Економічна ефективність господарських ЗАХОДІВ в енергетіці

МІНІСТЕРСТВООСВІТИІ НАУКИ,МОЛОДІТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

КРИВОРІЗЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраекономіки,організаціїтауправлінняпідприємствами
КУРСЛЕКЦІЙЗДИСЦИПЛІНИ«ЕКОНОМІКАЕНЕРГЕТИКИ»

длястудентівIV курсуспеціальності6.050601

«Теплоенергетика»Укладачі:доц.ПоліщукІ.Г.м.КривийРіг2012 р.

Тема 1. Предмет й заподіяння курсу


Дисципліна«Економікаенергетики»розглядаєтакізапитання як:використанняосновнихйоборотнихфондівенергетики,визначеннясобівартостіенергетичноїпродукціїйшляхиїїзниження, щотакецінапродукції, для чогозастосовуютьсяпоказникиприбуткуйрентабельностій що смердотіхарактеризують, по які методиках й задопомогоюякіінструментіввизначаєтьсяекономічнаефективністькапітальнихвкладень,заходівнауково-технічногопрогресу,запобіганнязбиткувідзабрудненнянавколишньогосередовища.

Прививченніосновнихфондівбудутьрозкриті:поняттяосновнихфондівенергетичнихпідприємствйїхняструктура;вартістьосновнихфондівйметодиїїоцінки;поняттяйвидизносуосновнихфондів, атакожпринципийоговідшкодування;шляхипідвищенняефективностівикористанняосновнихфондів.

Вивченняоборотнихкоштівдозволитивизначитиїхнємісцеувиробництвіпродукції,розглянутиекономічнийзмістйпризначенняоборотнихкоштів, атакожпоказникивикористанняйджерелаутворенняоборотнихкоштів.

Вивченняпятогойшостогорозділівдозволити ізясуватитакізапитання як: щотакесобівартістьенергетичноїпродукції, котрівитративідносятьнасобівартість,особливостікалькулюваннявитратнавиробництвоенергетичноїпродукції; якустановлюєтьсяцінанапродукціюенергетичнихпідприємств; котріджерелаутворенняприбуткуй как онавитрачається; яквизначитирентабельністьпродукціїчирентабельністьвиробництвай поддієюякіфакторівцейпоказникможезмінюватися.

Збільшенняобсягувиробництвапродукціїнеможливобезінвестицій.Поняттяінвестицій,їхнійсклад, структура йджереларозглядаютьсявнаступномурозділі, вякомутакожприведенісучасніметодиоцінкиефективностіінвестицій.

Будь-якийзахіднауково-технічногопрогресуповиннийбутиефективним,інакшезмістув цьомузаходінемає. Це очевидно. Алі яквизначитицюефективність, як ізясуватидоцільністьупровадженнясамецого, а чи неякого-небудьіншогозаходженню?Відповістинацезапитання дозволитивизначенняекономічноїефективностіінноваційнихпроцесів.

Відомо, щоенергетикаєодним із «забруднювачів»навколишньогосередовища.Здійсненнятого чиіншогоприродоохоронногозаходженнютакожвимагаєвизначенняефективності-зіставленняефектуізвитратами, котрінеобхіднопонести для йогореалізації.Обліктакихекологічнихфакторіврозглянутийпрививченніметодикивизначенняефективностіприродоохороннихзаходів,розглянутоїу восьмомурозділі.

Завданнякурсу «Економікаенергетики»полягаєводержаннізнаньпринциповихосновпідвищенняефективностійякостіенергетичноїпродукції,оскільки, лишеопанувавшивідповіднимиекономічнимизнаннямий методамиекономічнихрозрахунківйаналізу, можнавибиратиболеепрогресивнііекономічнітехнологічніпроцесиіагрегати,вирішуватипроблемиенергозбереження,обґрунтовуватиефективніпринциповісхемиустаткуванняіоптимальніспособийогоексплуатації.

Енергетикаєоднієюізбазовихкомплекснихгалузейнародногогосподарства. Уїїскладвходятьелектричністанції:теплові,атомні,гідравлічні;районнійпіковікотельні,електричнійтепловімережі,лініїелектропередачй т.п.

Всіелектричністанції, щовикористовуютьорганічнетепло,працюютьуєдностіізпідприємствами, щодобувають,перероблюютьйтранспортируютьцепаливо. Длятепловихелектростанцій(ТЕС), щопрацюютьнавугіллі-цевугільнішахти,розрізи,збагачувальніфабрики; длягазовихТЕС -цепідприємства повидобуткуйтранспортуваннюгазу,газопроводийсховищаізвідповіднимгосподарством; для ТЕС, щопрацюютьнамазуті-нафтопереробнізаводі,нафтосховища,нафтопроводий т.д.

Ціпідприємства повидобутку,переробці,збагаченнюйтранспортуваннюпалива,єсполученимидляенергетики, йутворятьїїзовнішнійпаливнийцикл яквихіднускладовучастинуєдиноголанцюгаперетворенняприроднихенергетичнихресурсівутепловуіелектричнуенергію.Змінаводнійланціцоголанцюгаможевплинутий наінші. Томувивченнякожноїланкиенергетичногогосподарстваповиннепроводитисянеізольовано, а ізурахуваннямвпливурозглянутихтехнічнихвирішеньна усіелементиенергетичноголанцюга.

Дослідженнявзаємозвязківміженергетикоюйтехнологієювиробничихпроцесівдозволяєвиявитиможливостіудосконалюванняцихвиробничихпроцесівізметоюзниженнявитратиенергетичнихресурсівупромисловості.

Следующая страница

Реклама
Реклама