Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Системи Виробництво і розподілу енергоносіїв

Реферат Системи Виробництво і розподілу енергоносіїв

МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

довиконанняпрактичнихробіт

іздисципліни«Системивиробництвайрозподілуенергоносіїв»

(частина2)

длястудентівнапряму6.050601 «Теплоенергетика»

всіх формнавчанняВступ

електростанціянасосатомнийтепловий

Насоснеобладнаннязавстановленоюпотужністю, а й заскладністюйрізнимиконструкціямизаймаєоднеізпровіднихмісцьсереддопоміжногообладнанняелектростанцій. Для забезпеченняповногоенергетичногоциклу (казан,турбіна-генераторйдопоміжнеобладнання)використовуютьсябіля20різнихвидівнасосів.

Запризначенням, характером роботи, родутранспортуваннярідиний параметрами натепловихелектростанціяхвикористовуютьнасосисамихрізнихконструкційта принципом дії:цевідцентровінасосиізрізнимтиском,одноступеневінасосиізодностороннімйдвостороннімвходом,багатоступеневінасоси,осьові,роторнійструменеві,насосидлячистоїводи, мазуту,мастила, длятранспортуванняхімічнихреагентівтощо.

Запризначеннямнасоситепловихелектростанційділятьсявтричігрупи:

1.Основні,тобтонасоси, котрі заговорили українською уязаніізроботоюосновногоексплуатаційногообладнанняТЕС і АЕС й котрієважливимимеханізмами.

2.Насосидопоміжнихциклівроботи:випарювальніустановки,подачірідкогопалива,мастильногогосподарства,технічноговодопостачаннятощо.

.Насосиспеціальногопризначення:пожежні,господарськітарізні.

Донайбільшважливихнасосів, котрібезпосередньовпливаютьнанадійністьтаекономічністьроботиелектростанцій,відносятьсяпостачальні,конденсаційнійциркуляційні.

Постачальнінасосинасучаснихпотужнихелектростанціяхприрівнюютьсядо основноготепломеханічногообладнання,оскількивідключенняпостачальногонасосаможепривести дозниженнянавантаженняосновногообладнаннячи до йогозупинення.

До насосногообладнанняпередєвисоківимогищодонадійності,довговічності,простотівобслуговуваннітаремонті, зазначеннямККД, зависотоювсмоктуванняйтерміномексплуатації, забезпеченнямінімальнихексплуатаційнихвитратнаобслуговуванняпривисокомуступеніавтоматизаціїтадистанційногоконтролю.

Методичнівказівкирозробленіізметоюдопомогтистудентам прививченнідисципліни«Системивиробництвайрозподілуенергоносіїв».Цейкурсєпродовженнямранішевивченихстудентамивиробництвенергоносіївза напрямамипаливнихсистем вумовахелектростанцій. Другачастинакурсу, заговорили українською уязанаізвиробництвомводи йгазівта їхньоговикористаннявумовахпідприємствізвиробництварізнихвидівенергіїнезалежновідтехнологічнихпроцесів.

Звітповиконаннюпрактичнихзайняти виненскладатисяізназвироботи, мети,схемичи малюнка,відомостейпоскладовихчастинахконструкції,призначення,маркуваннятапозначеннянасоса.

Всіроботивиконуютьсяна аркушах форматом А4. Малюнки,якщосмердоті конструктивноскладні,дозволяєтьсякопіювати. Позакінченнювиконанняпрактичнихробітусізвітипо окремих роботівзшиваютьсядо одного альбом.Коженвиконанийзвітзахищаєтьсястудентоміндивідуальноізурахуваннямвідповідейнапоставленізапитання таякостівідповідеййоформленнязвіту.


Практичнаробота №1

Постачальнінасоси


Мета роботи -ознайомитисяізпризначеннямнасосів, їхнімаркуваннямтапозначенням,конструктивнимиособливостямиелектроприводних,паротурбоприводнихйбустерних(предвключених)насосів.

Постачальнінасосипризначенідля забезпечення водою ізвисокоютемпературоюйтискомпарогенераторівізабсолютнимтискомпарі від 40 до 140кгс/см2 (3,92 - 13,7МПа).

Позначенняпостачальнихелектроприводнихнасосів:ПЕ-Q-P, де П -постачальний, Є -електроприводний,Q- подача насоса, м3/рік, Р -тискнасоса,кгс/см2.Наприклад,ПЕ-65-40(65 м3/рік - подача, 40кгс/см2 - 3,9МПачи 400 м -тиск).Робочіпараметрирозташовуютьсяумежахвід 65 до 900 м3/рік, ізтискомвід 3,9 до 29,4МПа(3000 м) ізтемпературоюводи до160°С.

На рис. 1 приведеноконструкціяII-ступеневогонасосаПЕ-580-200.Кількістьступенівтискув насосах такихтипіввзалежностівідпотр...


Страница 1 из 7 | Следующая страница

Реклама
Реклама