Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Економіка енергетики

Реферат Економіка енергетики

МІНІСТЕРСТВООСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраекономіки,організаціїтауправлінняпідприємствами

МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

щодовиконаннялабораторнихробітіздисципліни„Економікаенергетики

длястудентівспеціальності6.090510

«Теплоенергетика»

денноїтазаочноїформинавчання


КривийРіг- 2009

Методичнівказівкищодопроведеннялабораторнихзайняти іздисципліни„Економікаенергетики длястудентівспеціальності«Теплоенергетика».

Укладачі:ПоліщукІ.Г.,к.е.н., доцент

Відповідальнізавипуск: д.т.н., проф.ТемченкоО.Г.

Методичнівказівкищодовиконаннялабораторнихзайнятимістятьшістьлабораторнихробіт, котрівиконуютьсястудентомсамостійно.Використанняцоговиданнядопоможестудентам йвикладачамприорганізаціїсамостійноїроботи,проведеннілабораторнихйпрактичнихзайняти в інших формах.

Головноюметоюлабораторнихзайняти іздисципліни«Економікаенергетики»єактивізаціяоволодіннятеоретичнимматеріаломшляхомвиконанняпрактичнихзавдань.

Задачілабораторнихзайняти:

формуваннянавичоквиборунеобхідноїконкретної заподіяннявихідноїінформації;

вивченнясучаснихметодикрозрахункуосновнихпоказниківдіяльностіпідприємства;

освоєннякількіснихметодівтехніко-економічногоаналізу;

набуттянавичокекономічноїдіагностикитапрогнозуваннястанувиробничоїсфериокремогопідприємства наосновіаналізузаданихтенденцій.


1.Переліклабораторнихробіт


№п/пТемаОбсяггодинФормийстрокистрокиконтролю1Тема2 (ІР№1)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди. 4-йтиждень2Тема3 (ІР№2)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди. 6-їтиждень3Тема4 (ІР№3)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди. 8-їтиждень4Тема5 (ІР№4)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди. 10-їтиждень5Тема6 (ІР№5)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди.14-йтиждень6Тема7 (ІР№6)2Перевірката захист уходііндивідуальноїбесіди. 16-їтиждень

Методичнірекомендаціїщодовиконаннялабораторнихробіт.

Номерваріанту(n)відповідаєномерапрізвищастудента у списку журналуакадемічноїгрупи.


Лабораторнаробота № 1

Розрахунокпоказниківефективностівикористанняосновнихфондів


Вихідніданідолабораторноїроботинаведенівтаблиці1.

Завдання:

.Розрахувати:

1)фондомісткість;

2)фондовіддачу;

)фондоозброєність;

)коефіцієнтоновлення;

)коефіцієнтвибуття;

)коефіцієнтприросту;

)балансовувартістьгруп ОФ на вушко шкірногоперіоду;

)амортизаціюдлякожноїгрупиОФ поквартально;

)коефіцієнтзносу;

)коефіцієнтпридатностіОФ.

.Зробитивисновкищодоефективностівикористанняосновнихфондівпідприємства.

Рекомендації:

Розглянемопослідовністьрозрахунківнаумовномуприкладі.

Вихіднідані(Вар 13):


ГрупаОФВартістьОФ на вушкорокуВартістьпридбанихОФ утравні,грн.ВартістьпридбанихОФ ужовтні,грнВартістьвиведенихОФ усерпні,грн.ВартістьвиведенихОФ уквітні,грн.Вартістьготовоїпродукції,тис.грн. (Ор)Чисельністьпрацівників,осібІ162105766815231385517279ІІ55199728733854391029903892117079ІІІ2486327409366458083597Разом24216861696312749135732386638921170791.Фондомісткість:


.


ДлявизначенняефективностівикористанняОФвикористовуєтьсяпоказниксередньорічноївартостіосновнихфондів:


,


Середньорічнувартістьрозраховуємоокремодлякожноїгрупиокремо:

І група ОФ:

(грн.)


Таблиця1

Вихідніданідлярозрахункулабораторноїроботи № 1

№варГрупаОФВартістьОФ на вушкороку.ВартістьпридбанихОФ у I кв.грн.ВартістьпридбанихОФ у IV кв.грн.ВартістьвиведенихОФ у III кв.грн.ВартістьвиведенихОФ у IV кв.грн.Вартістьготовоїпродукції, тис.грн.Чисельністьпрацівників,осіб1234567891I902665212916671228550699907583II3073...


Страница 1 из 5 | Следующая страница

Реклама
Реклама