Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Структура та Функції умовиводу

Реферат Структура та Функції умовиводу


ЕССЕ

на задану тему:

«Структура тафункціїумовиводу»

Умовивід-цепроцесмислення, щоскладаєтьсяізпевноїсистемипослідовнозв'язанихміжсобоюсуджень.Онтологічноюпідставоюйогоєнеобхіднізв'язкиі ставлення промов йявищоб'єктивноїдійсності. Угносеологічномувідношенніумовивідявляєсобоюпевнийетапрезультатупрактичноїдіяльностілюдиниіодночаснозасобомпізнаннядійсності,наслідкомосмисленняїїбагатоякісності.

Відомо, щокожнаріч,явище, авідповідноі думкамаютьсвою структуру.Природно, що іумовивідяк формамисленнянеєвинятком.

Подібнодоти як,наприклад, вода, будучицілісним,якісновизначенимагрегатнимстаномречовини,розкладаєтьсянахімічніелементи-воденьйкисень, щознаходятьсяувизначеномуміжсобоюспіввідношенні, то й всякийумовивідмаєсвою структуру.Вонаобумовленаприродоюцогомисленняйїїроллювпізнаннійспілкуванні. Уструктуріумовиводурозрізняютьсядваосновнихболееменшскладних,елементу:посилки(одна чидекілька) йвисновок,міжякимитакожіснуєлогічнийзв'язок.

Засновки(чипосилки) -цепочатковейпритомуужевідоме,знання, що служитипідставоювисновку;цесудження, із яківиводитьсянове,останнєсудження.

Висновки(чилогічнінаслідки) –цесудження, котріотриманіізпосилокйвиступаютьлогічнимслідством. .Інколиїхніназиваютьдискурсивними(латів.discursusрозумувати,міркувати),тобтознанняздобутііздопомогоювиводунаосновіужеготових,зафіксованихсуджень,перевіренихдосвідомжиття знань.

Логічнийперехідвідпосилокдовисновку-цезв'язокміжпосилкамийвисновком,необхіднеставленняміжними, щоробитьможливимперехідвід одного доіншого, - ставленнялогічногодотримання.

Цеосновнийзакон будь-якоговисновку, щодозволяєрозкритийогонайглибшиййсокровенніший"секрет" -примусовістьвиводу.Якщомивизналиякі-небудьпосилки, тохочемоми цого чи нехочемо, але йвимушенівизнатийвисновок-самеіз-запевногозв'язкуміжними.Цейзакон, восновіякоголежитьоб'єктивнеспіввідношеннясамихпредметівдуми,виявляєтьсявбагатьохособливихправилах, котріспецифічнідлярізнихформ з висновками.

Умовивіднепростоприєднуєновуістинудоістинранішевідомих. Нашвисновокробитьсяіззасновківяк думка, щоіманентнопов'язаназзасновкаминеобхіднимлогічнимзв'язком.

Зв'язок-цепоєднанняокремихсудженьміжсобою задопомогоюосновнихзаконівлогіки. Прослідкуємовимогиосновнихзаконівлогікищодовиведенняновогознання, якудістаютьвнаслідокосмисленняпевноїсистемивихіднихсуджень. Так,

висновок(логічнийнаслідок) якщоістиннимлише тоді, коливінвикличе достатнюпідставу вістинностізасновківй вкоректностілогічногоходуумовиводу;

висновокякщоістинним,якщовінякщоспиратисяна законсуперечності, ацеозначати, що,погодившисьізістинністюзасновків, миповинніпогодитьсяй ізістинністюновогознанняувисновку;

висновокякщоістинним,якщовінякщопідпорядкованимзаконувиключеноготретього, відповіднодоякоговирішеннябудь-якогозапитання чи топроблемиповиннедоводитисьдопевноготвердженнячизаперечення, йміжтвердженнямйзапереченнямнеповиннебутинічоготретього, що могло б «знятинапруження»,тобтознятиактуальнусуперечністьміждвомаконкретнимивисловами.Якщож про предмет чиявищенеможливосформулюватичіткудумку, вякійвінмаєконкретнуознаку, й разом із тім не можназаперечуватинаявністьцієїознакив предмета чиявища, тослідуточнитипоняттятак,

щобмаксимально забезпечитивирішеннязапитання,проблемипронаявністьчивідсутністьознакидо того чиіншомуконкретномувипадку;

висновокякщоістинним,якщовінякщоспиратисяна законтотожностівідповіднодоякого,кожнадумка, щозустрічаєтьсяв конкретномуміркуванні, приповтореннівинназберігатитотожністьвідносносвогозмісту.Іншимисловами,висновок,виведенийззасновків, неможебутиістинним,якщотерміни, котріз’являютьсявумовиводікожнийдвічі,мислятьсянадтотожномузмісті.

Таким чином, безчотирьохвищезгаданихлогічнихзаконів неможебути імовипрологічнийзв'язокміжзасновкамиівисновкомвбудь-якомуумовиводі. Однак, топринциповонеможливоздобутиновезнання,порушуючипринципицихзаконів й правилапобудовиумовиводів.

Ос-кільки до структури з висновкамивходятьпоняттяй думи намповажновстановититут їхньогологічніфункції. Так,неважкозрозуміти, що думивиконуютьфункціїчипосилок, чивисновку.Поняттяж, будучитермінамидуми,виконуютьтутфункціїтермініввисновку.Якщорозглядуватипоняттядіалектично, як процес переходу із одногоступенязнаннянаіншу,вищу, то ми не складітруднощівз'ясувативідносністьділеннядумок напосилкийвисновок. Одна й та ж думка, будучи результатом (виводом) одногопізнавальногоакту,стаєпочатковимпунктом (посилкою)іншого.Цейпроцес можнауподібнитибудівництвубудинку: одна лава колод (чицегли)покладенана уженаявнупідставу,перетворюєтьсятім самим напідставудляіншого,подальшоїлави.

Аналогічнойдесправа й ізпоняттями-термінамивисновку:однейтежпоняттяможевиступати, торолісуб'єкта, тороліпредикатапосилкичивисновку, тороліланки, щоєпосередником,міжними. Такздійснюєтьсянескінченнийпроцеспізнання.

Подібнодовсякоїдум...


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реклама
Реклама