Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Аналіз Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Дім плюс Дім"

Реферат Аналіз Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Дім плюс Дім"

Зміст


1.ЗагальнахарактеристикадіяльностіТОВ„ДімплюсДім

. Характеристикавиробничоїпідсистемипідприємства

. Характеристикаорганізаціїроботи

.Фінансовадіяльність підприємства

.Зовнішнєсередовищеорганізації.Аналізпостачальників,споживачів,конкурентів,особливостіоподаткуваннядодіяльностіпідприємства

.1Сутністьй характеристиказовнішньогосередовища

.2Основніспоживачі

.3Аналізконкурентногосередовища

.4Основніпостачальники

.5Оподаткування

Висновок

Література

Додатки


1.Загальнахарактеристика підприємства


Повнаназвапідприємства:ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ДімплюсДім».

Скороченаназва:ТОВ«ДімплюсДім».

Правовийстатус підприємства:Юридичнаособа..

Права йобовязкиюридичноїособинипідприємствонабулоіз дня його державноїреєстрації.

Місцепроведеннядержавноїреєстрації:СоломянськарайоннаумістіКиєвідержавнаадміністрація.

Датапроведеннядержавноїреєстрації: 2007 р.

Місцезнаходження:М.КиївБульварЧоколівський, 19

Організаційно-правоваформа:ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Формавласності: Приватна.

Підприємствомаєсамостійнийбаланс,розрахунковийрахуноквустановахбанків, печаткузісвоїмнайменуванням.

Підприємствозареєстрованозамісцемреєстрації, якплатникподатківтаобовязковихплатежівназагальнихпідставах:

уДержавнійподатковійінспекції,

уПенсійномуфондіУкраїни,

уФондісоціальногострахуваннявідтимчасовоїнепрацездатності,

уФондісоціальногострахуваннявідбезробіття,

уФондісоціальногострахуваннявіднещаснихвипадківнавиробництві.

Підприємствоздійснюєсвою діяльність увідповідностів Україну.

ТовариствадієнапідставіСтатуту,Цивільногота господарськогокодексівУкраїни, Закону України «Прогосподарськітовариства» таін.

Майнопідприємствастановлятьоборотнікошти, атакожінші,належнійомунаправівласностіціності,вартістьяківідображаєтьсяусамостійномубалансіпідприємства.

ДжереламиформуваннямайнаТовариствоє:

вкладиУчасниківвСтатутнийфонд;

прибуток,одержанийвідреалізаціїтоварів(продукції),робітйпослугтаіншихвидівгосподарськоїдіяльності;

іншіджерела, незабороненічиннимзаконодавствомУкраїни.

Для забезпеченнядіяльностіТовариство зарахуноквкладівУчасниківствореностатутнийфонд підприємства.

МетоюТовариствоєотриманняприбутківвідфінансово-господарськоїдіяльностійзадоволенняна їхніосновіінтересівзасновників, атакожекономічнихйсоціальнихінтересівпрацівників, відздійсненнявиробничоїдіяльностітанаданняпослугфізичнимтаюридичнимособам всіх формвласності, доля вблагодійницькійдіяльності,виконання, увипадкахпередбаченихзаконодавством,державнихпрограмйзамовлень.

Основниминапрямамидіяльностіпідприємстває:

Будівельніроботи(БудівництвокотеджейназамовленняуКиївськійобласті).

Електромонтажніроботи (Прокладка кабелю,встановленнясвітильників, монтажстовпівосвітлення,встановленняпрожекторів,монтажкороби таін.).

Сантехнічніроботи (Монтажшлангів, монтаж поливочноїсистеми, монтаж труб,покрасабатарей, монтажізоляції, монтажлічильників,ізоляціятруб,водопровід, монтажлюків, монтажфільтрівочищенняй т.д.).

ГОСПОДАРСЬКАДІЯЛЬНІСТЬ.

Підприємствонаринкуіснує3 рокта. Зацейгодинупідприємствозначнозрословсвоємурозвитку:розширеноасортиментпослуг,підвищенаякістьробіт,зрослабазаклієнтів,підвищивсяїхнісоціальнийстатус.

Підприємствосамостійновизначаєперспективирозвитку,плануєтаздійснюєсвою діяльністьвиходячиізпопитунапослуги, атакожнеобхідностізабезпечитивиробничийтасоціальнийрозвитокТовариство,підвищеннядоходів.

Господарськадіяльністьведетьсяза принципамисамоокупностітасамофінансуваннявнаціональнійвалюті.

Відносинипідприємства ізіншимиорганізаціямитагромадянамиу сферігосподарськоїдіяльностіздійснюєтьсянапідставідоговорів.

СТРУКТУРАПІДПРИЄМСТВА.

Вищиморганом ТовариствоєЗагальнізборийогоучасників.УчасникТовариствовправіпередатисвоїповноваженняна зборахіншомуУчаснику.КоженУчасникмаєвони одностайно.

Виконавчиморганом Товарис...


Страница 1 из 12 | Следующая страница

Реклама
Реклама