Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Сучасна українська література

Реферат Сучасна українська література

МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇПОЛІТИКИІПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

Таращанськийагротехнічнийколедж

іменіГерояРадянськогоСоюзуО.О.Шевченка
СУЧАСНАУКРАЇНСЬКАЛІТЕРАТУРА

(довідково-хрестоматійнийпосібник)


Тараща 2012

ВСТУП


...У всіх книжках говоритися проіншікнижки...

будь-якаісторіяпереповідаєісторію, котра уже

переповідана...

У.Еко

сучаснаукраїнськалітературатворчість

Впливсуспільнихумів нарозвитоклітератури. У 1991р.Українавийшлазіскладурадянськоїімперіїіпроголосиласвоюнезалежність. Цедокоріннозмінилося характеррозвиткулітературногопроцесу,розпочалосявідкиданнядогматичнихсхемрозвиткулітературивзаідеологізованихрамках «соціалістичногореалізму» іінтенсивнийпошукновихестетичнихспособівмоделюванняівідображеннядійсності.

УкраїнськалітературамежіXX й XXIстолітьдужецікаваі неоднозначна:оригінальнайтрадиційна,ліричнаіепатажна,акцентовананазмістііформалістська.Цялітературадіятисясаметепер, й ми,певнимчином,єсвідкамиїїнародження

Усучаснійукраїнськійлітературіможнавиділитидваосновнихдискурси: тестаментарно-рустикальний (латів.заповіт,простийселянський) та постмодернийдискурс. першийбазуєтьсянареалістичнійтрадиціїізпевнимивкрапленнямиромантизму тамодернізму,базуєтьсянарустикальному(селянському)мисленнііментальності.

Постмодернізмякявище. Інший дискурс ізявивсявкінці80-х - у 90-х рр. якреакціянапершийдискурс тамодернийдискурс «шістдесятників».Постмодернийдискурсмаєсвоїсимволиіпоняття:екзистенція,рефлексія,відкритість,гра, карнавал, Г.Гессе, (німецькиййшвейцарськийписьменник, автор роману «Гра вбісер»,маєвпливна українськихпостмодерністівТ.Прохаськата Ю.Андруховича).Л.Х.Борхес(аргентинськийспіває йпрозаїк,запропонувавтворенняхудожньоготворуяквідвертуконцептуалізованугруцитатами,ремінісценціями,алюзіямисвітовогописьменства,вплинувна Ю.Андруховича,Ю.Бедрика,В.Медвідя) тощо.ОкрімТР-дискурсутаПМ-дискурсу, вукраїнськійлітературііснуютьпроміжнітаокремідискурси,зокрема,презентованііменамиО.Забужко,Е.Андієвської,Ю.Тарнавськоготаін.

Постмодернаспрямованістьвукраїнськомуписьменствіозначиласяпосле 1986 р., послекатастрофинаЧорнобильськійАЕС, Яканеначепробудила ймитцівстаршогопокоління, й «шістдесятників», й породилановугенераціюписьменниківпостчорнобильськоїепохи.Цяхвилямитцівпрагнула«зруйнуватиКарфаген українськоїпровінційності» (Ю.Шевельов),тобтовивестимистецтвослова позамежіполітики,ідеологічнихтаадміністративнихвтручаньухудожнютворчість,зробитийогоестетичносамодостатнім.

Впершетермінпостмодернізм ізявився1917 р. вкнижцінімецькогофілософаРудольфаПаннвіцаКризаЄвропейськоїкультури.ВживавсявіннапозначеннянігілізмувкультуріХХ ст.ФілософськепідґрунтяпостмодернізмусклалироботиМішеляФуко, ЖакаДерріда, ЖіляДельоза,ФеліксаГваттарі, ЖанаБордіяра,Жака-ФрансуаЛіотара,РічардаРорті.

Довизначальнихриспостмодернізмувідносятьпоєднаннярізнихстильовихтенденцій,частковуопозиційністьдотрадиції,універсальністьпроблематики,позачасовістьйпозапросторовістьзображення,епатажність,змінуфункційавтора та героя, культнезалежноїособистості, потяг доархаїки,міфу,колективногопозасвідомого,прагненняпоєднатиістинирізнихнацій, культур,релігій,філософій,іронічність,пародійністьтощо. УсучаснійЛМлітературіголовнаувагаприділяється,по-перше,індивідуальнійманерімитця, йоговласномубаченнюлюдинита світу, утворахчастосполучаєтьсяконвульсивнакраса,примхливаелегантність, потяг додисгармоніїтадеформації,хворобливоїфантастики та абсурду,вигадливийеротизм.

По-друге, духовнанапруга,пошуквнутрішньоїідеї, самовіддананесамовитість(Дж.Бруно)екзистенційністьєважливоюскладовоюСучасноїлітератури.

По-третє,метафоричнанасиченістьтворупоєднаначасто ізнавмиснозниженоюмовою; багатословесноїеквілібристики; плеоназм,наявністьоксюморонутаантитези,гіперболита гротеску;складнакомпозиціятвору,фрагментарність-ознакитворупостмодерного години.

Українськийпостмодернізм. Следующая страница

Реклама
Реклама