Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Фінансовий менеджмент

Реферат Фінансовий менеджмент

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГООСВІТИ

«БЕЛГОРОДСКИЙУНІВЕРСИТЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙКООПЕРАЦИИ»З.И.Дахова

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник

Частина 1БЕЛГОРОД


ББК65.9(2)21я73+65.9(2)26я73Рекомендовано до видання

Д 21 кафедрою фінансів України й кредиту.

Протокол № 10 від 15 грудня 2008 р.

Автор

ДаховаЗоя Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів України й кредиту Білгородського університету споживчій кооперації

Рецензент

Сергєєв Іван Васильович, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою фінансів України й кредиту Білгородського університету споживчій кооперації

ДаховаЗ.И.

Д 21 Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: У 2 год. - Бєлгород: Кооперативний освіту, 2008. - Ч. 1. - 328 з.

Навчальний посібник підготовлене відповідність до Державним освітнім стандартом вищого професійної освіти за фахами «Фінанси і кредиту» і «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит». Поруч ізобщетеоретическойпідготовкою навчальних посібників покликане допомогти майбутнім фахівцям у сфері управління фінансами набути навички самостійного проведення фінансових розрахунків, які дозволять їм приймати обгрунтовані управлінські рішення з з усіх аспектів фінансової складової діяльності підприємства.

ББК65.9(2)21я73+65.9(2)26я73

© ВидавництвоБУПК

«Кооперативний освіту», 2008

Навчальний посібник

ДаховаЗоя Іванівна

Фінансовий менеджмент

Навчальний посібник

Частина 1

Технічний редактор Н.В. Сергєєва

Комп'ютерний набір і версткаЗ.И.Даховой,И.Е. Пономарьової,О.С.Конаревой

Сданов набір 01.12.2008 р. Підписано до друку 29.12.2008 р.

Формат60х841/16. Папір офсетна.

ГарнитураTimes NewRoman.

Ризография.Усл.печ. л. 19,6. Наклад 100 прим. Замовлення 1680.

Видавництво Білгородського університету споживчій кооперації «Кооперативний освіту»

, р. Бєлгород, вул. Садова,116а


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


За тих умов нестабільності російської економіки дуже важливо знайти підходи і під управлінням фінансами організацій (підприємств), щоб забезпечити здатність організації (підприємства) до виживання, її структурну міцність і надійність, її здатність пережити удар, пристосуватися до раптової зміні й скористатися новими можливостями.

Такі можливості організації (підприємству) дає оволодіння її фінансовими менеджерами навичками управління фінансами. При формуванні фінансової політики організації (підприємства) фінансовий менеджер повинен мати алгоритм досягнення фінансового успіху. Фінансове управління є процес розробки й реалізації управлінські рішення за всіма аспектами фінансової складової діяльності організації (підприємства).

Фінансовий менеджмент - це наука і мистецтво приймати інвестиційні рішення і рішення з вибору джерел їх фінансування.

Основні завдання фінансового менеджменту обумовлені впливом ряду факторів: конкурентної середовищем, необхідністю постійного технологічного вдосконалення, потребами в капітальних вкладеннях, мінливим податковим законодавством, світової кон'юнктурою, політичною нестабільністю, інформаційними тенденціями, змінами відсоткові ставки й ситуації на на фондовий ринок.

Однією із визначальних умов успішну діяльність організації (підприємства) є ефективність використання її основних та оборотних активів. Виконання цієї умови особливо на часі для формування ринкових відносин. Інтереси організацій (підприємств) вимагають повну відповідальність за результати виробничо-фінансову діяльність. Тому особливої уваги вимагає розгляд питань, що з складом, структурою і динамікою активів організації (підприємства), управлінням ними.

Оскільки фінансове становище організації (підприємства) перебуває у прямої залежності від стану оборотних активів і передбачаєсоизмерениевитрат з результатами господарської діяльності й відшкодування витрат власними засобами, організації (підприємства) зацікавлені у раціональної організації оборотних засобів - порядку їхнього руху від мінімально ...


Страница 1 из 21 | Следующая страница

Реклама
Реклама