Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Стратегічні напрями адміністратівної реформи в Україні

Реферат Стратегічні напрями адміністратівної реформи в Україні

Зміст


Вступ

1.Загальнізасадиадміністративноїреформитазасобизабезпеченняїїздійснення

.1Етапипроектуванняадміністративноїреформив Україні

.2ОсновнінапрямитаположенняКонцепціїадміністративноїреформи

.3 РольКонцепціїадміністративноїреформивреформуванніадміністративногоправа України

.Напрямиреформуванняадміністративноїреформи

.1 Реформа усистеміорганіввиконавчоївлади

.2Реформуванняу сфері державноїслужби

.3Реформуванняу сфері місцевого самоврядування

. Проблематика таперспективиадміністративноїреформив Україні

Висновки

Списоквикористаноїлітератури


Вступ


Актуальністьтимиполягаєдо того, що узятьУкраїноюкурс - настворенняправовоїдержави поставившивимогукардинальногореформуваннявсіх сферсуспільно-державногожиття. Утеперішнійгодину, коли Українапотрапилавскладнуполітичнуйекономічнуситуаціюпостаєбагато нових,важливихпитань, котріслідвирішувативнайкоротшітерміни.Потрібністьудосконаленняадміністративно-територіальногоулаштуюбудь-якоїкраїнипостаєвідразупослездобуттяДержавоюнезалежності. Алідоцільнимвирішеннямзапитаннящодоможливихперетвореньулаштую державиможезалишатисяй послездобуттякраїноюнезалежності.Зрозумівшиті, щовідразупослездобуттянезалежності, Україна незможеефективнойвдалопровестиадміністративно-територіальнуреформу в зв'язку із тім, що в Перші роктанезалежностіпосталобезлічпитань, котріпотребувалинегайноговирішення. Алі уже теперєусіумовидлядокорінногореформуванняадміністративно-територіальногоулаштую.

На шкода,складнийполітичний стан України в даний моментдещогальмуєреформуванняадміністративно-територіальногоулаштую.Поспішатиізвтіленнямпевнихзміннеслід.Зміниповиннібутививаженійпродуманііз всіхпозицій, ацеможливелишешляхомглибоких,обдуманихйефективнихдійпореформуваннюадміністративно-територіальногоулаштую. Щодоздійсненнявдалогореформуваннятребапершназважитиусіаспектидержавнихперетворень,знайтиусінегативніявищайвдалоїхнізнешкодити.

Відтериторіальногоулаштуюзалежитьрозташуваннясоціальних,культурнихйекономічнихоб'єктів,рівеньоб'єднаннягромадян, а щосамеголовне-розміщеннядержавнихорганів.Требазазначититієї факт, що Українадещоспізниласьізпроведеннямцієїреформи. Алі дляефективногопроведенняреформитребарозробитипоступовийпланпроведення,якийбімігпередбачитиусітруднощі, котріможутьпостатина шляхуздійсненняреформи. Реформуслідздійснюватизгідночинногозаконодавства.Слідматір наувазі, щореформуванняадміністративно-територіальногоулаштуюнеможливебезвнесеннязмінв Україну танормативно-правовихактів, котрірегулюютьзапитанняадміністративно-територіальногоулаштую України. При такихумовахможескластисяситуація, колиКонституціяйнормативно-правовідокументибудутьсуперечитиодин одному.Требадокластидостатнюкількістьзусильдляпопередженнятакогоявища. А,щобцяреформапризвеладопозитивнихзмінвустроїУкраїнитребазалучатидопроведенняавторитетнихполітичнихдіячівдержави йвисококваліфікованихюристівУкраїни.Аджеадміністративно-територіальнареформапокликананаподоланнякризовогостану улаштую України.

Доаналізупроблемнапрямівадміністративноїреформив Українізверталисьвидатнівітчизняніадміністративісти.Найбільшвагомийвнесок урозробкуположеньадміністративноїреформивнесли В.Б.Аверянов, О.М. Бандурка,Ю.П.Битяк,І.П.Голосніченко, С.В.Ківалов,В.І.Луговий, Н.Р.Нижник.

Метоюкурсовоїроботиєболееглибокевивченнязапитанняадміністративно-територіальногоулаштую України, яку теперперебуваєвстадіїреформування.

Длядосягненняпоставленоїметипотрібновирішитинаступнізаподіяння:

·дослідитипередумовиздійсненняреформи;

·визначитипоняття,сутністьтазасобиздійсненняадміністративноїреформив Україні;

·проаналізуватиетапипроведенняреформитаосновнінапрямидійнакожномуетапі;

·визначитирольКонцепціїадміністративноїреформивреформуванніадміністративногоправа в Україні;

·зробитивисновокпроперспективиздійсненняадміністративноїреформив Україні;

Об'єктомроботи єадміністративно-територіальнийустрій,якосновнийнапрямокреформ в Україні в данийперіодгодини.

Предметом роботиєзапланованідії поздійсненнюадміністративно-територіальноїреформив Україні.


1.Загал...


Страница 1 из 11 | Следующая страница

Реклама
Реклама