Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розрахунок конденсатора-холодильника у виробництві бензолу

Реферат Розрахунок конденсатора-холодильника у виробництві бензолу


Позовнийзахист, якюридичнийфакт уримськомуцивільномуправі


План

позовнийзахистцивільнийримськийправо

Вступ

.Поняттяпроюридичніфакти, їхньогокласифікація

.Позовнийзахист, якюридичнийфакт уримськомуцивільномуправі

3.Позовнадавність

4.Спеціальнізасобипреторськогозахисту

Списоклітератури


Вступ


Римськадержава бувнайбільшоюДержавою античного світу.ЇікордонипростягалисявідБританіїдоВірменії, відГалліїйГерманіїдоЄгиптутаІудеї. Посутісправцебув чи ненайбільша(якщонебратидоувагиколоніальнихдержав)імперіясвіту.Законодавствоцогомультинаціональногооб'єднаннямусиловиробититакіправовінорми, котрі, із одного боці, невикликалипринциповихзапереченьупідданихметрополіїтапровінцій, а, із іншого, -взаємноузгоджувалиінститутинаціональногозаконодавствасуб'єктівімперії. 3врахуваннямрізногоступенярозвитку,національнихтрадицій,релігійнихвіруваньтощонародів, що мирно чи силоюзброїуживалисяна територїРимськоїдержави,стаєзрозумілоюусяграндіозністьзаподіяння.По-друге,Римськадержаваісторичновиниклапізніше, ніжсхіднідеспотіїчигрецькіполіси, й усвоємуправімалазмогууспішнозапозичуватипевніправовіінститути, щосклалисяпоза межами Риму.Наприклад,іпотекабуввинайденавСтародавнійГреції.Порівняльнийаналіздопомагавузятисправдікращеіз правовогодосвідународів-суб'єктівімперії.По-третє,історичнийрозвитокРимськоїдержави таримськогоправаохоплювавтисячоліття.УмовноюдатоюзаснуванняРимувважається21 апреля 753 р. до зв.є.ЗахіднаРимськаімперіяпроіснуваладо 476 р. зв.є.,Візантія,чияправовусистема бувпрямимпродовженнямримськоїтрадиції,протрималасящетисячуроків. І,хочазанепадрабовласницькихвідносинуВізантіїозначавйзанепадкласичногоримськогоцивільногоправа,щекількасотень років воно татрималосяйнавітьрозвивалосьтаудосконалювалось. Тім самимотримуємоблизько1,5 тис. років,протягомякі проходилиперевіркугодиною тих чиіншіправовіінститути,відкидалосязастарілейзамінювалосяудосконаленимновим.Напевно,жоднав світі правова система має неможепохвалитисяподібнимиможливостями.По-четверте, авторитетправознавцівуРимськійдержавіперебувавнависоті, практичнонедосяжнійупорівнянніізусімаминулимийнавітьсучаснимидержавами світу. УперіодРеспублікикар'єраюриставідкриваланайширшіможливостідляамбітнихвихідцівіз всіхверствнаселення, аосіб, котрі не належали досенаторськоїверстви,взагалісталаєдинимможливимшляхом донайвищихдержавнихпосад.Доситьзгадатитієї авторитет йвплив,якимикористувавсяМаркТуллійЦицерон,чиєпоходженнявершниківбуло б,здавалосьбі,занадтонизькимдляскільки-небудьуспішногопросуванняваристократичнійреспубліці,якоюй був Рим. Посада префектаПреторія(своєрідногоконсультантаімператораізпитаньюриспруденції) бувдругоюзазначимістюв неписаномутабеліпро ранги РимуперіодуІмперії. Тім самим,юриспруденція(а чи небізнес,масовакультура,військовасправа тощо)протягомсторічприваблюваланадтоамбіційних,освічених,розумнихгромадян(всучаснихдержавах світу,правознавствотакожпідноситьдовисокогосуспільногощаблю, й приноситинепоганийдохід, але й багатопотенційнихгеніївйдуть сьогодні у науку,комерцію,мистецтвой т. буд.).Титанічнийрезультатцихспільнихзусильінтелектуальноїеліти-цейєримськеправо.По-п'яте,римськесус-пільствоприділялоправувиключнурольсправірозбудові держави йпідтриманняморальнихустоїв. Праворозглядалосяне якінструментдосягненнякорисливихцілейнайбільшосвіченихчизаможнихверствнаселення, аякостіінструментусправедливості.Iustitiainsuocuiquetribuendoсernitur-Справедливістьполягаєдо того,щобкожномудатиті, щойомуналежить(Дігести). Невипадково,самевРимібуливиробленічотиризаповідіюриста:Die,due,fuc,fer- Кажи правду, ведисправучесно,робипотрібне,стійкопереносьтруднощі.Римськеправокласичноїдоби,принаймнізовнішньо,декларувалойутверджувалорівністьвсіхгромадянперед законом,зокрема, патрон,якийзавдававшкодиінтересамклієнта,підлягавпрокляттюйнавітьсудновомупереслідуванню. Тім самим вуявленніповноправнихримськихгромадянцеправобачилосяпозакласовим, максимальнооб'єктивним.Незважаючина втрачуданоїознакивперіодпізньоїІмперійрецепціяримськогоправа в новихісторичнихумовахвідроджуваласамецейзабутийпринципрівностісередгромадян.По-шосте,розвитокпродуктивнихсил тавиробничихвідносинуРимськійдержавісягнувранішенебаченогорівня.Європейськікраїнизуміливийтинаподібніоб'ємиекономікита характерекономічнихвідносин(оренда,позика, фрахт,іпотека, товариства тощо) у самійперіодранньогокапіталізму. При цьомувиявилося, щоцілкомдопустиміпрямізапозиченняізримськогоправа,звичайно, ізврахуваннямокремихнаціональнихособливостейкожноїдержави.Можнаговорити пропевнудосконалістьримськоїправовоїсистеминелишестосовновласноїепохи, але й і - додеякоїміри-відносновсіхнаступних,нерабовласницькихформацій.

АналогічноримськеприватнеправосприймалосязаконодавцямиВідродження таранньокапіталістичноїепохияксвоєріднийзразок,взірецьд...


Страница 1 из 5 | Следующая страница

Реклама
Реклама