Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Курсовий проект. Аналіз трудових ресурсів

Реферат Курсовий проект. Аналіз трудових ресурсів

РЕФЕРАТ

Робота складається з аркушів 55 ,таблиць 21, малюнків 2, джерел 30, додатків 10.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ПРИБУТОК,СЕБЕСТОИМОСТЬ, АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ, ФОНДОПЛАТЫПРАЦІ,СРЕДНЕГОДОВАЯВЫРАБОТКА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
  Об'єктом дослідження є аналіз показників за працею і витрат з його оплату, до складу якого вивчення динаміки зміни продуктивність праці й чисельності співробітників, на ВАТ «Поліссі».

Предмет дослідження – ефективність використання трудових ресурсів цього підприємства.

Метою згаданої курсової роботи є підставою узагальнення теоретичних знань і практичний досвід застосування практично для аналізу продуктивність праці, витрат на оплату праці в підприємстві ВАТ «Поліссі». Досягнення даної мети необхідні ряд взаємозалежних завдань: вивчити методику аналізу трудових ресурсів;

· дати характеристику ВАТ «Поліссі»;

· проаналізувати показників за працею і збільшення заробітної плати ВАТ «Поліссі»;

· виявити і узагальнити можливості і прогнозні резерви підвищення ефективність використання трудових ресурсів, зростання продуктивність праці і оптимального використання коштів у оплату праці;

· внести пропозиції щодо підвищення ефективність використання трудових ресурсів, зростання продуктивність праці і оптимального використання коштів у оплату праці.

Автор роботи підтверджує, що наведений у нійрасчетно-аналитическийматеріал правильно і тому об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літературних та інших джерел теоретичні і методологічні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.

 ________________________

(підпис студента)

THEABSTRACT

Workconsistsofsheets55,sources30,Tables21,sourcesof 30appendices10.

MANPOWER,PROFIT,THECOSTPRICE,ANALYSISEF-FEKTIVNOSTI,PAYMENTFUND,MIDANNUALVYRABOT,PRODUCTIVITY.

 Objectof researchistheanalysisofindicatorsonworkandexpensesonitspayment,includingstudyingofdynamicsof change of laborproductivityandnumberofworkersof theenterprise, on OpenSociety"Polesye".

Objectof research –efficiencyofuseof laborresur-owlsof thegivenenterprise.

Thepurposeof thegiventermpaperisgeneralizationtheoreticalznanyandpracticalexperiencetheirapplicationinpracticefortheanalysismaketelnostiwork,expensesonpaymentatOpenSociety"Polesye"enterprise.Дляachievementsof thegivenpurposeitisnecessarytoexecuteanumberof theinterconnectedproblems: tostudyatechniqueof theanalysisof amanpower;

• togiveOpenSociety"Polesye"characteristic;

• tocarryout theanalysisofindicatorsonworkand asalaryin OpenSociety"On-lese";

• torevealandgeneralizepossibilitiesandlook-aheadreservesofincreaseofefficiencyofuseof amanpower,growthmake-telnostiworkandoptimumuseofmeansforpaymentIrub-yes;

• tomakeoffersonincreaseofefficiencyofuseIrub-dovyhresources,growthof laborproductivityandoptimumis-usingofmeansforpayment.

Theauthorofworkconfirmsthat thesettlement-analyticalmaterialresultedin itcorrectlyandobjectivelyreflectsaconditionofissle-blownprocess, and allborrowedofliterarybothothersourcestheoreticalandmethodologicalpositionsandconceptsareaccompaniedbyreferencestotheirauthors.

 ________________________

(Thesignatureof thestudent)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тему "Аналіз показників за працею і витрат з його оплату" я вибрала невипадково, тому що вважаю, що вона дуже часі при цьому працю є невід'ємною частиною кожного підприємства. І, щоб виявити й ефективніше використовувати працю кожному підприємстві необхідно проводити економічний аналіз.

У кожній країни й її галузі виробництво залежить від низки чинників. Такими чинниками є кадри, працю й оплата праці в підприємстві. Кадри найцінніша й важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому нині ефективність виробництва залежить від кваліфікації робочих, їх розстановки і його використання, що впливає об'єм і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних коштів. Те чи інше використання кадрів прямим чином з зміною показника продуктивність праці. Зростання цей показник є найважливіша умова розвитку продуктивних сил країни й головним джерелом зростання національного доходу.

Вибір цієї теми продиктований і його актуальністю на етапі економічного розвитку нашої країни, оскільки працю і ефективність їх використання прямо впливають на якість своєї продукції, величину її собівартості і конкурентоспроможність. Всі ці обставини надають якісно нового змісту процесу формування трудових ресурсів, отже, як дослідження цього процесу у сьогодні набуває особливої значимості.

Більшість фахівців, вивчаючих діяльність підприємств (організацій), вважають, що став саме персонал, є головну цінність, якій у змозі мати підприємство. Керівництво підприємства слід прагнути розкрити творчі можливості ...


Страница 1 из 30 | Следующая страница

Реклама
Реклама