Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Методи управління туристичною фірмою

Реферат Методи управління туристичною фірмою

КУРСОВАЯРОБОТА

на задану тему: «Методи управління туристичною організацією

(з прикладу ТОВ «Вояж Примха»)»

Виконала:

студентка групи   

Керівник:  

к.э.н., доцент

Бєлгород, 2010 р.

Зміст

Введение………………………………………………………………………….3

1. Сутність і значення методів управління організацією ……………5

2. Сучасна система методів управління …………………………...12

3.Организационно-финансоваяхарактеристика ТОВ «ВояжКаприз»...18

4. Аналіз і - оцінка використання методів управління у

ТОВ «ВояжКаприз»………………………………………………………….27

5. Удосконалення системи методів управління у

ТОВ «Вояж Примха» …………………………………………………………30

Укладання ……………………………………………………………................34

Список використаних джерел .....................................………………....36

Додатка ..........................................................................................................38


Запровадження

У разі становлення ринкової економіки нашій країні особливе вагомими стають питання практичного застосування сучасних методів управління персоналом, дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва. Успіх роботи підприємства забезпечують його працівники. Саме тому сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення із великої числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, що з управлінням кадрової складової виробництва - персоналом підприємства.

Однією з найважливіших проблем на сучасному розвитку економіки більшості країн світу є проблема у сфері роботи з персоналом. За всього різноманіття існуючих підходів до цієї проблеми у різних промислово розвинених країн основними найбільш загальними тенденціями є такі:

- формалізація методів і процедур відбору кадрів;

- розробка наукових критеріїв їх оцінки;

- науковий підхід до аналізу потреб у управлінському персоналі;

- висування хлопців і перспективних працівників;

- підвищення обгрунтованості кадрових рішень.

Головний потенціал підприємства полягає у кадрах. Хоч би які чудові ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре підготовлений персонал високої активності домогтися неможливо. Саме люди роблять роботу, подають ідеї, й дозволяють підприємству існувати. Без людей може бути організації, без кваліфікованих кадрів жодна організація зможе досягти своєї мети. Методи управління персоналом пов'язані з людьми та його відносинами всередині підприємства (організації).

Слово «метод» грецького походження (methodos), що у перекладі означає «спосіб досягнення жодної мети». Через методи управління реалізується основний зміст управлінської діяльності. Фактично, засоби здійснення управлінської діяльності, застосовувані щоб поставити і досягнення мети організації, і виступають як методи менеджменту. За позитивного рішення тій чи іншій завдання менеджменту різні методи надають у його розпорядження систему правил, прийомів і підходів, які знижують витрати часу й інших ресурсів на постановку і цілей.

Предметом дослідження даної курсової роботи є підставою розгляд методів управління туристичною організацією. Об'єктом дослідження є туристична організація «Примха Вояж».Периодомдослідження є 2007 - 2009 року.

Метою курсової роботи є підставою вивчення теоретичні і практичні аспекти підприємства.

Досягнення поставленої мети вирішити комплекс завдань:

- вивчити теоретичні основи управління персоналом;

- дати характеристику діяльності туристичної фірми;

- проаналізувати й оцінку використання методів управління у запропонованої туристичної фірмі;

- розробити заходи щодо вдосконаленню системи управління персоналом в турфірмі.

Методологическойй інформаційної основою послужили праці вітчизняних і закордонних вчених, а як і діючі нормативні акти, використовувані у діяльності туристських організаціях.

Інформаційній основою стали бухгалтерські баланси і звіти прибутки і збитках організації ТОВ «Примха Вояж» за 2007-2009 роки.

Курсова робота складається з 5 питань, запровадження, укладання, списку використаних джерел, що містить 23 найменувань і трьох додатків.


1. Сутність і значення методів управління організацією

Методи управління - це сукупність засобів і прийомів впливу колектив працівників і окремих виконавців з досягнення встановлених цілей. Слово «метод» - грецького походження (у перекладі означало спосіб досягнення який або мети). Через методи управління реалізується основний зміст управлінської діяльності.

У практиці управління, зазвичай, одночасно використовують різноманітні методи лікування й їх поєднання. Так чи інакше, але не всі методи управління органічно доповнюють о...


Страница 1 из 12 | Следующая страница

Реклама
Реклама