Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Збірник ситуаційних завдань, ділових і психологічних ігор, тестів, контрольних завдань, питань для самоперевірки з курсу "Менеджмент"

Реферат Збірник ситуаційних завдань, ділових і психологічних ігор, тестів, контрольних завдань, питань для самоперевірки з курсу "Менеджмент"
СБОРНИК

СИТУАЦИОННЫХЗАДАЧ, ДІЛОВИХ ІПСИХОЛОГИЧЕСКИХИГр, ТЕСТІВ, контрольнихЗАДАНИЙ, питань ДЛЯСАМОПрОВЕрКИза курсом

«МЕНЕДЖМЕНТ»
Москва Фінанси і статистика 2001


АВТОРИ:

Еге. А. Уткін, д-рэкон. наук, проф.; Є.JI.Драчева,канд.экон. наук,доц.; А. І. Кочеткова,канд.экон. наук,доц.;JI. І.Юликов,канд.экон. наук,доц.

Збірник ситуаційних завдань, ділових та психологічних ігор,С23тестів, контрольних завдань, питань для самоперевірки за курсом «Менеджмент». - М.: Фінанси і статистика, 2001. -

е.:ил.5-279-01965-8.

Підготовлено колективом кафедри «Менеджмент» Фінансовій академії при Уряді РФ. У ньому використані вітчизняний і закордонний матеріали, розробки авторів, накопичені у період викладання курсу «Основи менеджменту і управлінського консультування».

Збірник дозволяє закріпити знання з менеджменту, отримати, розвинути також поглибити навички у студентів і слухачів із управління ресурсами фірми: дає управлінську інформацію, яка можна використовувати на практиці.

Для студентів, викладачів ВНЗ, слухачів шкіл бізнесу, менеджерів фірм, і навіть читачів, самостійно вивчаючих менеджмент.

УДК658.012.4(076.1) ББК65.290-2я73

© Колектив авторів, 1999Щоб підняти держава із дуже низькою щаблі варварства до вищого щабля добробуту, потрібні лише світ, легкі податків і толерантність під управлінням; решта зробить природний плин речей.

А. Сміт


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Радикальна перебудова системи управління економікою, переходить на ринкові відносини, - одну з найважливіших негараздів у нашій країні. Особливого значення ця має лише на рівні підприємства, становище що його ринкової економіки докорінно змінюється. Стаючи об'єктом товарно-грошових відносин, які мають економічної самостійністю й цілком які відповідають за результати господарську діяльність, підприємство зобов'язане сформувати систему управління, що забезпечує йому ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість становища над ринком.

Питання менеджменту (анг.monagement- управління, завідування, організація) відрізняються різноманіттям, складністю і неоднозначністю дослідження. Менеджмент має багато аспектів: економічний, політичний, соціальний, фінансовий, філософський, психологічний, технічний, організаційний та інших. Усі вони щодо самостійний, на практиці ними займаються різні фахівці. Поки що існує єдиної теорії менеджменту, об'єднуючою усі його аспекти. Концептуально різні теорії менеджменту пов'язані між собою цілями і напрямами розвитку.

У нашій країні менеджмент як самостійна дисципліна, враховує ринкові відносини, раніше не вивчався. Його заперечення означало ігнорування багатьох найважливіших шляхів ефективного господарювання, можливостей зростання продуктивність праці, раціоналізації структури управління, матеріально-фінансової збалансованості ресурсів.

Поняття «менеджмент» досить трактується у світовій літературі з управління та на практиці. Тому його визначення буде неповним. У фундаментальному Оксфордському словнику англійської, наприклад, термін «менеджмент» окреслюється спосіб (манера) спілкування з людьми, влада і мистецтво управління, особливий вміння говорити та адміністративні навички, орган управління, адміністративна одиниця. У одному із наших словників іноземних слів «менеджмент» перекладається російську мову так: управління виробництвом, сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення ефективності виробництва та його прибутковості.

У штатівській спеціальній літератури з управлінню цей термін трактується ще більше широко і багатосторонньо. Між різними варіантами немає протиріч. Вони взаємодоповнюють, конкретизують одне одного. Це дозволяє глибше усвідомити суть і стала зміст менеджменту, зробити правильний висновок про її суспільному значимості і необхідності вивчення.

Найчастіше поняття «менеджмент» сприймається як наука управління, процес управління, мистецтво управління, функція управління, органи, чи апарат управління, група людей, управляючих організацією.

При визначенні суті Доповнень і змісту менеджменту він характеризується передусім інтеграційний процес, з допомогою якого професійно підготовлені фахівці формують організації та управляють ними у вигляді постановки цілей і розробки засобів і методів її досягнення.

Менеджмент передбачає виконання функцій,...


Страница 1 из 36 | Следующая страница

Реклама
Реклама