Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Основи електроніки та мікросхемотехнікі

Реферат Основи електроніки та мікросхемотехнікі

Міністерствоосвітий науки України

Національнийавіаційнийуніверситет

Основиелектронікитамікросхемотехніки

Конспектлекційіздисципліни«Електроніка»

УДК621.38 (042.4)

ББК З 850 я 7

Р 94


Укладачі:ГулакМ.К.,ЧунарьоваА.В.


Затвердженометодично-редакційноюрадоюІнститутуінформаційно-діагностичнихсистемНаціональногоавіаційногоуніверситету(протокол №_____ від _____________)


Р 94 ГулакМ.К.,ЧунарьоваА.В. Основиелектронікитамікросхемотехніки:Конспектлекцій. -Київ: НАУ, 2010. - 74 з.


Навчальнийпосібникскладаєтьсямодуля 1.Розглянутопринципипобудови,схемитавластивостірізниханалоговихпристроїв,виконанихнадискретнихелементахіінтегральнихмікросхемах, наведено методикуаналізуі даноосновисинтезуцихсхем.

Навчальнийпосібникпризначенийдлястудентів, котрівивчаютьдисципліну«Електроніка».Вінміститьматеріал,необхіднийстудентам длязакріпленнялекційногоматеріалу, припідготовційвиконаннілабораторнихробіт,розвязаннізавдань, асамостійноїроботистудентів.

Навчальнийпосібникможебутикориснимдлястудентів2 курсуспеціальності6.170101 «Безпекаінформаціййінформаційнихсистем».

Вступ


Навчальнадисципліна«Електроніка»забезпечуєбазовупідготовкустудентівйдаєнеобхіднізнаннядляподальшоговивченняспеціальнихдисциплін.

Дисциплінавинна забезпечитипідготовкузнань, необходимых студентові длявивченняспеціальнихдисциплінйподальшоговирішеннявиробничих,проектнихйдослідницькихзавданьвідповіднодокваліфікаційноїхарактеристикиспеціалістанапряму6.170101 -Безпекаінформаціййінформаційнихсистем.Метоювикладаннядисципліниєосвоєнняроботиелектроннихсистем котрізабезпечуютьстворення, передачу,прийом,зберіганнятаперетворенняінформаційнихпотоків,покладенихосновоюфункціонуваннясучаснихсистемзахистуінформаціїдля практичногозастосуваннятавтіленняупроцесідіяльностімайбутньогоспеціалістаізінформаційноїбезпеки. Данадисциплінаєтеоретичноюосновоюсукупностізнань тавмінь, щоформуютьпрофільфахівцявгалузіінформаційноїбезпеки.

Інтегрованівимогидо знань йуміньізнавчальноїдисципліни

Урезультатівивченнянавчальноїдисциплінистудент винен:

Знати:

-побудовутаконструктивно-технологічніособливостінапівпровідниковихактивнихелементів;

-фізичніпроцеси, котрівисвітлюютьхарактеристики тапараметринапівпровідниковихактивнихелементів;

-теоріюзворотногозвязку;

-схемотехнікурізноманітних(у т.ч.диференціальних)підсилювальнихкаскадів,операційнихпідсилювачівтаіншіаналоговіінтегральніструктури.

Вміти:

-проводитианалізроботинапівпровідниковихтранзисторів;

-проводитилінійнийтанелінійнийаналізаналоговихсхем.

Інтегрованівимогидо знань йуміньізнавчальнихмодулів

Навчальнийматеріалдисципліниструктурованийзамодульнимпринципом йскладаєтьсяіз одногонавчальногомодуля.

Урезультатізасвоєннянавчальногоматеріалунавчальногомодуля №1 «Електроніка» студент винен:

Знати:

-матеріалинапівпровідниковихпристроїв,типипровідностіїхні тавольт-ампернухарактеристикунапівпровідниковогопереходу;

-принципироботинапівпровідниковихдіодівтатранзисторів;

-аналізуватипідсилювачікаскадинабіполярнихтапольовихтранзисторах;

-характеристики тапараметриопераційнихпідсилювачівтатиповісхеминаопераційнихпідсилювачів;

-схемита роботуаналоговихлогічнихелементів;

-загальнівідомостіпроелектричніфільтри, їхньогопобудовата характеристикифільтрів;

-побудовафільтрівІ та ІІпорядківта їхньогоосновніпараметри;

-роботу таосновніхарактеристикиелектроннихпристроївнабазідиференціаторатаінтегратора.

Вміти:

-умітисамостійнопроводитианалізнапівпровідниковихпристроїв;

-...


Страница 1 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама