Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Трав'яністі рослини Кіровоградщини

Реферат Трав'яністі рослини Кіровоградщини

Міністерствоосвіти, науки,молодіта спорту України

КіровоградськийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіВолодимираВинниченка

Природничо-географічнийфакультет

Кафедрабіології
Звіт

ізнавчально-польовоїпрактики 2011-2012навчальногороку

ізботаніки


Виконали:студенти25групи

природничо-географічногофакультету

НазаренковаСвітлана,ЦуранАліна,

Бондаренко Артем

Перевірив:

доцентАркушинаГаннаФеліксівнаКіровоград-2012

Зміст


Вступ

Флористичнийсписок

Характеристикаекотопів

Біоморфологічнийописрослини

Висновки

Списоквикористаноїлітератури


Вступ


КіровоградськаобластьрозташованавцентральнійчастиніУкраїни.Їїплощасягає24,6тис.км2.МежуєізЧеркаською,Полтавською,Дніпропетровською,Миколаївською,ОдеськоютаВінницькоюобластями.Рельєфобластіявляєсобоюпідвищенухвилястурівнину,розчленованугустоюмережеюрічковихдолин,ярівй балок.ТериторіяКіровоградщинизнаходитьсянапридніпровськійвисочині. УрельєфіКіровоградськоїобластіпереважаютьводноерозійніформирельєфу.Відбуваютьсяактивніфізико-географічніпроцеси.Кліматобластіпомірно-континентальний,недостатньовологий.Справжнімбагатствомнашогокраюєродючічорноземнігрунти.

Начально-польовупрактику ми відбувалися урізнихкуточкахКіровограда.Першимимивідвідалигранітнівідслоненняправого берегарікиІнгул.Вонимаютьцікавийвигляд, особливо там, декристалічнийщитперерізанийдолинамирічок.Рослинизумілипристосуватисядозростаннянакамінні, втріщинах,розщілинахскель.Цірослининазиваютьсяпетрофітами.Першиминакаміннііз? є лишайники, котріторуютьдорогуіншимрослинам. як правилоценевеликірослинки, щоутворюютьщільнідер новинки.Наприкладчебреці-двовидовийтаМаршалів, котріутворюютьвліткуквітучіподушки.Такожчастотрапляєтьсяочищеньїдкийізяскраво-жовтимиквіткамизірочками. Увологихтріщинахскель,кудирідкозаглядаєсонце,зростаютьніжнідрібніпапороті-аспленійпівнічний,аспленійколосовиднийпухирникламкий. Колі втріщинахнакопичуєтьсягумус, тут із? єневисокічагарники.Дужехарактернимидлягранітнихвідслоненьєкізильникчорнопліднийтаспіреязвіробієлиста.Головнуроль у степувідіграютьзлаки -типчак,ковилаволосиста,караганакущова. Награнітнихвідслоненняхтакожзростаютьтакістеповірослини: максамосійка,козельцівисокі,ситовникжовтуватий,перстачповзучий,веронікаплющолиста,жовтецьїдкий, гераньпагорбковітощо.

Гайдесантниківйсолдацькіставки, котрі мивідвідалипотім,такожхарактеризуютьсявидовимрізноманіттямрослин. Уцихмісцевостяхзростаєбагатостеповихрослин:цикорійдикий,підмаренниксправжній,чистецьоднорічний,чебрецьмолдавський,щебрушкапольова,конюшиналюпинова, гераньлучна,цминпісковий,волошкаскабіолиста,грабелькизвичайнітощо.

На заплавахрікиІнгулми Бачилитакірослини, якочеретта осока,вербозіллязвичайне, мятупольовутощо. Навологихцибулях мизнайшличималомалопоширенихлікарськихрослин: алтеялікарська, оманвисокий,валеріанависока,козлятниклікарський.Значноболеепоширенівисоко-травніугрупованняочерету. Вонизростаєціланизькавологолюбнихвидів, таких як віхшироколистий, омегводяний,частухаподорожникові.РізноманітнайбагатаземляКіровоградщини,важливозберегтивсеїїрізноманіття,різнірисиландшафту,вцілілічарівнікуточкиприроди.

Існуютьрізніспособигербаризаціїрослин. Длягербаризаціїдеревйчагарниківберетьсягілкаізлистками,квітийплоди,зразкикору.Рослинаочищуєтьсявідґрунту,кореневищетацибулинирозрізаютьсянавпіл.Рослинивкладаютьсяугербарнісорочки,розправившилисточки та квіти.Сорочкивкладаютьсяугербарнийпрезстандартноївеличини. Проємнічастинирослиниможнасплющувати,цестосуєтьсястебел,черешків,квітконіжок.Якщорослининевеликихрозмірів,тооднієюгербарнийаркушпоміщаємодекількарослин. У преззакладається40-50сорочок.Післязакладаннярослин,пресперевязуєтьсяй вньоговкладаєтьсяпапірецьіздатоюй годиною.

Особливістьгербаризаціїсуккулентнихрослинполягаєдо того, щоорганицихрослиннаповненіводою, ацибулинирослинвтому,щоцибулинапродовжуєфункціонувати. Томузастосовуютьдекільказасобівгербаризації. Длясуккулентних-короткочаснезануренняу стосівячуводу й нафільтрувальнийпапір,ацибулинарозрізаєтьсянадвічастини.

Гербарійвиненсушитисянапротязі,алене так на прямомусонячномусвітлі.

Флористичнийсписок


Конваліязвич...


Страница 1 из 5 | Следующая страница

Реклама
Реклама